Hopp til innhald

Studieplan - Avansert klinisk sykepleie

Hausten 2016

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

  • har spesiell kunnskap om patofysiologiske prosesser ved svikt/sykdom/skade i hjerte-, lunge-, nyre- og sirkulasjonssystemet
  • har avansert kunnskap om klinisk vurdering av eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • arbeider kunnskapsbasert og bidrar til klinisk fagutvikling på arbeidsplassen
  • kan planlegge og gjennomfører avansert sykepleie og delegere medisinsk behandling til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner på en forsvarlig og omsorgsfull måte

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i klinisk praksis
  • har en analytisk tilnærming til egen praksis og til videreutvikling av egen kompetanse til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
  • kan samarbeide hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivåer

Innhald

Studieprogrammet inneholder to emner, ELDHELS1006 og ELDHELS2006, på 15 studiepoeng hver.

I hvert emne arbeider studentene med oppgaver knyttet til 3 pasientcase/pasienthistorier relatert til eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner.

 

ELDHELS1006 inneholder introduksjon til pasientgruppen eldre med svikt i vitale funksjoner og har et særlig fokus på utvikling av samhandlings-, og informasjonskompetanse.

 

ELDHELS2006 bygger på ELDHELS1006 og vektlegger utvikling av kompetanse i klinisk vurdering av pasienten, polyfarmasi og uheldig legemiddelbruk i tillegg til kunnskapsbasert praksis.

Målgruppe:

Sykepleiere som har ansvar for avansert klinisk sykepleie for eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Arbeidsformer

Praktisk informasjon om studiet:

Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund og Stord. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats individuelt og i gruppe mellom samlingene.

Underveisvurdering gjennom skriftlig og muntlig tilbakemelding på arbeidskrav og simuleringsøvelser.

 

Arbeids- og undervisningsformer:

Veiledning, undervisning, simulering, selvstudium

Praksis:

Simulering av relevante case i hver samling

FoU-basering:

Inkluderer relevant forskning i og utenfor HSH.

Vurderingsformer

Mappe-eksamen

Internasjonalisering

Deler av pensum er på engelsk.