Energi og miljøteknologier

Forskningsgruppen energi og miljøteknologier jobber med et bredt spekter av energirelaterte emner.

Vi forsker blant annet på alternative drivstoff, gjenvinning av spillvarme, hybride fremdriftssystemer, energikonverteringsprosesser, samt systemanalyse. Stort fokus ligger for tiden på hydrogenteknologi, som mange av medlemmene i gruppen jobber med på én eller annen måte.

På den eksperimentelle siden kan vi blant annet utføre tester på Otto- og Dieselmotorer, en Stirling-motor, et pyrolyse- og forgassingssystem for biomasse, samt et sett av måle- og analyseutstyr for generell mekanisk testing.

Av laboratoriene som Institutt for maskin- og maritime studium disponerer på campus Bergen, bruker vi hovedsakelig motorlaboratoriet og solenergilaboratoriet. 

Se gjerne nærmere på websidene knyttet til solenergilaboratoriet:

Flere av medlemmene i gruppen jobber med modellering og simulering av energisystemer og energikonverteringsprosesser. Til dette bruker vi flere simulerings- og beregningsverktøy, alt fra 3D CFD til prosessteknologiprogramvare.

Blant annet bruker vi følgende verktøy: StarCCM +, Ricardo WAVE, Ricardo IGNITE, TRNSYS, Sage of Athens for å undersøke ulike typer gassmotorer, forbrennings- og strømningsprosesser, hybride fremdriftssystemer (samspill mellom og vurdering av konvensjonelle og alternative teknologier), syntesegass-komposisjonen fra gassifisering av biomasse og beregning av spillvarmegjenvinningspotensialet ved hjelp av organiske Rankine-sykluser.

Medlemmene av forskningsgruppen er i varierende grad involvert i enten bachelor- og/eller masterutdanningen i energi ved Høgskolen på Vestlandet. Møter og/ eller seminarer er vanligvis nært knyttet til presentasjoner av bachelor- og masteroppgaver. I tillegg kommer enkelte halvdagsseminarer og arrangement sammen med klyngepartnere.

Samarbeidspartnere fra industri, akademia og offentlig sektor er velkomne både som prosjektpartnere, sponsorer av bachelor- og masteroppgaver eller som gjesteforelesere.

Forskningsprosjekter

  • H2CoVE – Erasmus+ (2023-2027) sammen med partnere fra Estland, Nederland, Ukraina og Østerrike.

  • FME HyValue - Norwegian centre for hydrogen value chain research (2022-2030; NFR, 333151)

  • StirLH2 - Stirling-cryocooling for smallscale-liquefaction of hydrogen (2022-2024; RFF Vestland)

  • Safety culture in green maritime industries - competence and capacity building for green transition (2022-2026; Rogaland fylkeskommune, 2021/47798)

  • Mass balance and energy optimisation in recirculating aquaculture systems (RAS), with focus on diurnal variations in water quality – RAS-EN (2020-2025; NFR, 301828)

  • Cryokjøler for liquefaction of hydrogen (2020; Mobiforsk)

Forskergruppeleder

bilde av Norbert Lümmen

Norbert Lümmen

Førsteamanuensis

Medlemmer

Associated Members

Publikasjoner

Arrangement

  • Sustainable spaceflight – Halvdagsseminar, 4. mai 2022; i samarbeid med Bergen Energy Lab.
  • Sustainable aviation? – Halvdags webinar, 7. oktober 2020; i samarbeid med Bergen Energy Lab.

  • Sustainable Marine Transport – Halvdagsseminar, 25. april 2019; i samarbeid med Bergen Energy Lab og Bergen Næringsråd.

  • Vehicles for a sustainable future – Halvdagsseminar, 19. april 2018; i samarbeid med Bergen Energy Lab og Klimapartnere Hordaland.