Roller med ansvar for arbeidet med kvalitet

Her er ei oversikt over ansvaret ulike roller og funksjonar har for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane.

Rektor

 • Har overordna ansvar for arbeidet med kvalitet i utdanningane
 • Rapporterer til styret om det systematiske arbeidet med kvalitet

Prorektor for utdanning

 • Har ansvar for arbeidet med kvalitet i utdanningane, inkludert læringsmiljø og administrative prosessar
 • Har ansvar for strategisk utvikling av studieprogram og studieportefølje i HVL
 • Skal, i samarbeid med fakulteta, ivareta den strategiske utviklinga og kvaliteten i utdanningane
 • Leiar Utdanningsutvalet og er medlem av eller leiar av Læringsmiljøutvalet

Prorektor for forsking

 • Har ansvar for arbeidet med kvalitet i studieprogram på ph.d-nivå
 • Leiar FoU-utvalet og det sentrale ph.d.-utvalet

Prorektor for samhandling

 • Har saman med prorektor for utdanning ansvar for samspel med arbeids-, nærings- og samfunnsliv knytt til utvikling av studieporteføljen ved HVL
 • Leiar samhandlingsutvalet

Prorektor for nærregion

 • Er eit kontaktpunkt og har eit koordinerande ansvar for dialogen med nærregionen
 • Leiar campusrådet i sin nærregion

Dekanat

 • Har det overordna ansvaret for arbeidet med kvalitet i fakulteta og for strategisk utvikling av studieporteføljen ved fakultetet
 • Har det faglege og administrative ansvaret knytt til gjennomføring av ph.d.-utdanning i fakultetet
 • Rapporterer årleg til rektor om det systematiske arbeidet med kvalitet i fakultetet

Instituttleiing

 • Har ansvar for arbeidet med kvalitet i instituttet og ser til at dette blir gjennomført i tråd med systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane ved HVL
 • Har eit overordna ansvar for læringsmiljøet i instituttet
 • Rapporterer i samsvar med fakultetet sin organisering

Fagansvarleg for ph.d-program

 • Er administrativ og fagleg leiar for ph.d.-program og rapporterer til dekanatet
 • Leiar arbeidet med kvalitet på ph.d programmet og ser til at dette blir gjennomført i tråd med systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane ved HVL, inkludert særskilte krav til ph.d.-program

Studieprogramansvarleg for utdanningar på bachelor- og masternivå

 • Dekan peiker ut kva funksjon som er studieprogramansvarleg for kvart studieprogram ved fakultetet, i tråd med stillings- og leiarstrukturen ved fakultetet
 • Leiar arbeidet med kvalitet på studieprogrammet og ser til at dette blir gjennomført i tråd med systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane ved HVL
 • Har eit koordineringsansvar for studieprogram med fleire campus og samarbeid på tvers av campus
 • Rapporterer i samsvar med fakultetet sin organisering

Emneansvarleg

 • Dekan peiker ut kva funksjon som er emneansvarleg for emna ved fakultetet
 • Leiar arbeidet med kvalitet på emnet og ser til at dette blir gjennomført i tråd med systemet for arbeid med kvalitet i utdanningane ved HVL
 • Har eit koordineringsansvar for emne med fleire faglærarar og samarbeid på tvers av campus
 • Rapporterer i samsvar med fakultetet sin organisering

Studentar

 • Studentar medverkar i kvalitetsutviklinga i studie- og læringsmiljøet, både som enkeltpersonar, som tillitsvalde i studentdemokratiet, eller som medlem i råd, utval eller studentforeiningar

Studentdemokratiet

 • Studenttinget på Vestlandet er det øvste studentpolitiske organet ved HVL. Studenttinget og HVL har inngått samarbeidsavtale.
 • Studentane er representerte i råd og utval som arbeider med kvalitet i utdanningane, i tråd med UH-lova.
 • Studenttinget vel representantar til råd og utval på institusjonsnivå. Fakultetsstudentråda vel representantar til råd og utval på fakultetsnivå, irekna studieprogramråd. Campusstudentråda vel representantar til råd og utval på campusnivå.
 • Studenttinget og studentråda har ansvar for at det blir gjennomført opplæring av alle studenttillitsvalde. Sjå meir informasjon i handboka for studenttillitsvalde.

Tilsette

 • Tilsette medverkar til utviklinga av kvalitet ved høgskulen i kraft av sin funksjon, eller som medlem av råd, utval eller fagorganisasjon

Administrative tenester

 • Administrative leiarar for einingar i fellesadministrasjonen har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av tenester i sine einingar
 • Administrative leiarar i fakulteta har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av tenester i sine einingar.
 • Det skal vera studieadministrativ støtte knytt til alle studieprogramråd

Samfunns- og arbeidsliv

 • Samfunns- og arbeidsliv medverkar til utviklinga av kvalitet i utdanningane ved å delta i råd og forum på ulike nivå i HVL
 • Gir innspel til det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldingar? Kontakt oss gjerne!

kvalitet@hvl.no