Forsking ved instituttet

Institutt for miljø- og naturvitskap samarbeider med universitet og forskingsinstitutt nasjonalt og internasjonalt, og forskar innan fagområde som geologi, landskap og fornybar energi.

Forskargrupper

Forskingsområde

Faggruppe innan geologi

 • Klimatologi, glasiologi og snøskred
 • Kvartær- og maringeologi
 • Berggrunnsgeologi og skred i fjell- og lausmasser
 • Hydrologi og hydrogeologi

Faggruppe innan landskap

 • Vegetasjons- og restaureringsøkologi
 • Arealbruk og landskapsøkologi
 • Økologi og klimaendringar
 • Forvaltning og skjøtsel av landskap
 • Populasjonsøkologi

Faggruppe innan fornybar energi

 • Berekraftig utvikling
 • Transport, miljø og arealbruk
 • Miljø og samfunnsmessige konsekvensar av fornybar energi
 • Livssyklusanalysar
 • Energiøkonomi og investering under usikkerheit