Hopp til innhald

Studieplan - Andrespråkspedagogikk

Hausten 2017

Andrespråkspedagogikk er et kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Det legges særlig vekt på norskfaget og hvordan en kan arbeide med lesing, skriving og muntlig utvikling hos denne elevgruppa. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 "Andrespråkspedagogikk 1" og emne 2: "Andrespråkspedagogikk 2", hvor emne 2 er fordypning. Emne 1 undervises i høstsemesteret, og emne 2 undervises i vårsemesteret. Begge emner blir avsluttet med en eksamen.

I studiet dekkes aktuelle tema som:

  • tospråklighet og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
  • flerkulturell undervisning og skole
  • lese- og skriveopplæring for minoritetselever, grunnleggende ferdigheter
  • norsk språk i komparativt perspektiv
  • arbeid med muntlig norsk og muntlige sjangre når norsk er andrespråket
  • utvikling av ordforråd og lesing av fagtekster
  • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket