Hopp til innhald

Studieplan - Andrespråkspedagogikk

Hausten 2016

Andrespråkspedagogikk er et kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Det legges særlig vekt på norskfaget og hvordan en kan arbeide med lesing, skriving og muntlig utvikling hos denne elevgruppa. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 "Andrespråkspedagogikk 1" og emne 2: "Andrespråkspedagogikk 2", hvor emne 2 er fordypning. Emne 1 undervises i høstsemesteret, og emne 2 undervises i vårsemesteret. Begge emner blir avsluttet med en eksamen.

I studiet dekkes aktuelle tema som:

  • tospråklighet og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
  • flerkulturell undervisning og skole
  • lese- og skriveopplæring for minoritetselever, grunnleggende ferdigheter
  • norsk språk i komparativt perspektiv
  • arbeid med muntlig norsk og muntlige sjangre når norsk er andrespråket
  • utvikling av ordforråd og lesing av fagtekster
  • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket

Organisering

Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Det vil være tre samlinger i hvert semester. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen. Høgskolens studiestøttesystem Itslearning vil bli benyttet til generell og faglig informasjon mellom lærere og studenter, til innlevering av tekster og til diskusjoner og samarbeid mellom studentene.

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i studiegrupper og arbeid på nettet. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil bestå av forelesninger, men også studentframlegg, samtaler og erfaringsutveksling.