Hopp til innhald

Studieplan - Andrespråkspedagogikk

Hausten 2014

Studiet er et ledd i regjeringens satsing på varig videreutdanning (Kompetanse for kvalitet). Det er et uttrykt mål å bedre skoleprestasjonene til elever med minoritetsbakgrunn i norsk skole, og det er ønskelig at lærere øker kompetansen sin i å tilrettelegge for god undervisning i kulturelt og språklig sammensatte klasser. Særlig er det viktig å dyktiggjøre lærere i å gi god undervisning i de grunnleggende ferdighetene når norsk er andrespråket. Faget Andrespråkspedagogikk setter studentene i stand til å møte disse kravene.

Andrespråkspedagogikk 1 er et grunnleggende kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Det legges særlig vekt på norskfaget og hvordan en kan arbeide med lesing, skriving og muntlig utvikling hos denne elevgruppa.

Andrespråkspedagogikk 2 er et videregående kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Studiet gir teoretisk og praktisk veiledning i variert og systematisk arbeid i norsk som andrespråk. Studiet gir også generell bakgrunn for å arbeide med tospråklige elever i grunnskolen. Studiet bygger på Andrespråkspedagogikk 1 og viderefører og utdyper flere av emnene derfra.

Organisering

Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Andrespråkspedagogikk 1 går over høstsemesteret 2015 og er nettbasert, med obligatoriske samlinger. Det vil være tre samlinger i løpet av høsten. Den første og den den andre samlinga går over tre dager, onsdag (ettermiddag), torsdag (formiddag) og fredag (formiddag). Den siste samlinga vil gå over to dager og er lagt til torsdag (etter lunsj) og fredag. Det vil bli gitt 12-20 undervisningstimer pr. samling. Høgskolens studiestøttesystem It´s learning vil bli benyttet til generell og faglig informasjon mellom lærere og studenter, til innlevering av tekster og til diskusjoner og samarbeid mellom studentene.

Andrespråkspedagogikk 2 går over vårsemesteret og er nettbasert, med obligatoriske samlinger. Det vil være tre samlinger i løpet av vårsemesteret. Den første og den siste samlinga vil gå over to dager og er lagt til torsdager (etter lunsj) og fredager. Den andre samlinga vil gå over tre dager, onsdag ettermiddag, torsdag formiddag og fredag formiddag. Det vil bli gitt 12-20 undervisningstimer pr. samling. It´s:learning vil bli benyttet som læringsplattform.

 

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i studiegrupper og arbeid på nettet. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil bestå av forelesninger, men også studentframlegg, samtaler og erfaringsutveksling.

Normert studietid

Andrespråkspedagogikk 1 vil gå over ett semester, høstsemesteret 2015.

Studiet kan utvides med fordjupninga Andrespråkspedagogikk 2 (15sp), som vil gå i vårsemesteret 2016.

Innhold

Aktuelle emner i Andrespråkspedagogikk 1 er:

 

 • Kulturelt mangfold, flerkulturell skole og flerspråklig undervisning
 • Andrespråkslæring
 • Utvikling av muntlige ferdigheter på basisnivået
 • Ordlæring og ordforrådsutvikling på andrespråket
 • Lesing og leseundervisning når norsk er andrespråket
 • Skriving og skriveundervisning når norsk er andrespråket
 • Elevtekstanalyse
 • Begynneropplæring av nyankomne
 • Læremidler

  Aktuelle emner i Andrespråkspedagogikk 2 er:

 • To- og flerspråklighet og tospråklig atferd: kodevekling, ungdomsspråk og "språking"
 • Teorier om og forsking på andrespråkslæring og mellomspråksutvikling
 • Norsk fonologi, morfologi og syntaks i komparativt perspektiv
 • Lesestrategier og arbeid med faglitteratur/læreboktekster/sammensatte tekster
 • Videreutvikling av skrive- og tekstkompetanse
 • Analytiske og didaktiske perspektiver på elevtekster
 • Videreutvikling av de muntlige ferdighetene
 • Kartlegging og vurdering av språkferdigheter
 • Arbeid med litteratur som språkstimulering og tilgangskompetanse
 • Migrasjonslitteratur og kulturmøter

 

Læringsutbytte kunnskaper

Studentene skal etter fullført studium

 Ha kunnskaper om ulike sider ved språklæringen: læring av muntlige ferdigheter, ordforrådsutvikling og lese- og skriveutvikling

 • Ha kunnskaper om elevtekster og mellomspråksutvikling
 • Ha kunnskaper om lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråket
 • Kunne legge til rette for god muntlig andrespråksutvikling hos elevene
 • Kjenne viktige sider ved grunnleggende lese- og skriveutvikling når norsk er andrespråket
 • Kunne legge til rette for gode lese- og skriveprosesser på andrespråket
 • Ha økt forståelse for skolen som flerspråklig og flerkulturell arena
 • Kunne vurdere ulike læremidler til bruk i andrespråksopplæringen

 

Læringsutbytte ferdigheter

Studentene skal etter fullført studium

 

 • Kunne planlegge og gjennomføre begynnerundervisning for nyankomne elever i muntlige ferdigheter, ordforråd og grunnleggende lese- og skriveferdigheter på norsk
 • Kunne vurdere elevenes norsktekster og bruke dem til å sette læringsmål sammen med elevene
 • Kunne legge til rette for gode lese-, samtale- og skriveprosesser på andrespråket norsk
 • Kunne vurdere muntlige og skriftlige ferdigheter på andrespråket på ulike måter
 • Kunne bruke ulike læremidler med kritisk skjønn
 •  Kunne finne fram til høvelige tekster og kunne legge til rette lærestoff i ulike fag slik at tospråklige elever får god faglig progresjon
 • Kunne innføre og modellere gode lesestrategier for elevene og støtte elevenes arbeid med læreboktekster/multimodale tekster
 • Kunne legge til rette for utvikling av mer krevende skriftlige og muntlige sjangrer for elevene
 • Kunne formulere læringsmål for elevene i muntlige og skriftlige ferdigheter på en slik måte at elevene blir delaktige i egen læring
 • Kunne reflektere over elevforutsetningers betydning for andrespråkslæringa
 • Kunne bruke litteratur og litteratursamtaler som språkstimulering og styrking av elevenes tilgangskompetanse
 • Kunne reflektere kritisk omkring kulturmøter, migrasjonslitteratur og litteraturdidaktiske problemstillinger

Praksis

Studiet har ikke egen praksisdel, men noen av innleveringene skal være knyttet til erfaringer fra og observasjon i egen klasse. Studenter uten tilgang til en klasse vil få hjelp til slik tilgang.

Vurderingsformer

Studentene skal levere to fagtekster i løpet av studiet. Minst én av tekstene skal være knyttet til en praksissituasjon. Disse arbeidene er å betrakte som forprøver og må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Retningslinjer for forprøvene blir gjort kjent ved studiestart. Begge målformer skal være representert i arbeidene.

Sluttvurdering (eksamen)

Andrespråkspedagogikk 1 vil bli avsluttet med en skriftlig eksamen (6 t.) etter endt høstsemester. Målforma er valgfri.

Vår 2016

Sluttvurdering (eksamen)

Andrespråkspedagogikk 2 vil bli avsluttet med en skriftlig hjemmeeksamen (10 dager) i eksamensperioden i slutten av vårsemesteret. Målforma er valgfri.