Hopp til innhald

Studieplan - Andrespråkspedagogikk

Hausten 2023

Andrespråkspedagogikk rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid med elevar som ikkje har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skulegang til no i Noreg.

Innhald

Studiet dekker tema som

  • tospråklegheit og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
  • fleirkulturell undervisning og skule
  • lese- og skriveopplæring for minoritetselevar, grunnleggande ferdigheiter
  • norsk språk i komparativt perspektiv
  • arbeid med munnleg norsk og munnlege sjangrar når norsk er andrespråket
  • utvikling av ordtilfang og lesing av fagtekstar
  • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket

Arbeidsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre obligatoriske samlingar per semester.Samlingene vil gå over 2-3 dagar.

Studiet er organisert som ei blanding av samlingar, sjølvstudium, arbeid i studiegruppe og arbeid på nettet.

Læringsplattforma er Canvas. 

Vurderingsformer

  • Emne 1: Skriftleg heimeeksamen på 6 timar
  • Emne 2: Heimeeksamen på 10 dagar

Internasjonalisering

Nei