Hopp til innhald

BYG110 Vei- og arealplanlegging

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet arealplanlegging og vegplanlegging. Samfunnsforståelse, kreativitet og lovverket er grunnleggende elementer innenfor planfaget. Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging av ulike arealtyper, og ulike tema som må ivaretas i den forbindelse, som blant annet veg framkomst, VA/overvann og landskap.
Målet med emne er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen prosjektering og dimensjonering av veganlegg med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og omgivelser, og forståelse for det overordna transportsystemet.

Det vil bli tilbud om innføring i dataverktøy utenom faget, som bør brukes i prosjekteringsoppgavene.

Innhold:

 • Grunnlagsmateriale. Innsamling og analyse.
 • Plantyper og lovverket
 • Planfremstilling. Bruk av nødvendig dataverktøy
 • Planprosess
 • Linjeføring for veg (bane)
 • Utdypende innhold: Fortetting, klima, miljø, konsekvensanalyser, stedsanalyser, estetikk, universell utforming, vegens funksjon, dimensjoneringsklasser, terrengforståelse, støy, vegkryss, trafikksikkerhet, vann og avløp, overvannshåndtering.

Læringsutbytte

 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging av ulike areal og infrastruktur
 • ha grunnleggende kunnskaper om planlegging og etablering av en veg i landskapet
 • kjenne til hva slags utfordringer man står overfor i planleggingssammenheng
 • ha grunnleggende kunnskaper om fagbegreper, lovverket og planprosess
 • ha forståelse for grunnlagsmaterialet som trengs for å utarbeide arealplaner og i vegprosjektering
 • kjenne bakgrunn for bestemmelsene i vegnormalene 017 og 018, og kunne anvende disse riktig
 • kunne geometrisk utforming av veger med vekt på linjeføring, tverrprofilutforming og linjekonstruksjon,
 • ha kunnskap om dataverktøy

 • ha et godt grunnlag for å utforme en arealplan basert på lovverket og andre retningslinjer
 • beherske sentral terminologi og planprosesser innenfor arealplanlegging
 • beherske sentral terminologi i veiplanlegging
 • ha god forståelse for utfordringer ved prosjektering av veg og arealplaner

 • etablere et godt kunnskapsnivå innenfor forståelsen veg- og arealplanlegging
 • kunne vurdere innholdet i arealplaner
 • kunne vurdere en god linjeføring

Anbefalte forkunnskaper

BYG109 Geografisk informasjonsanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor arealplanlegging. Utover vil det bli øvelser/ prosjektarbeid i grupper og enkeltvis. Skriftlig og muntlig presentasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske innleveringer må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være innleveringer og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer . Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.
Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LOJ207 - Veg- og arealplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG143 - Infrastruktur 1 - Reduksjon: 4 studiepoeng