Hopp til innhald

BYG111 Veiplanlegging

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler prosjektering av veg. Målet med emnet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen vegteknologi, og utdypende kunnskap innen prosjektering. Studentene skal prosjektere veg i Novapoint. Anvendelse av vegnormalen N100 Veg og gateutforming står sentralt.

Emnet omhandler også tema innen bygging og dimensjonering av vegkonstruksjoner, vegvedlikehold og forsterkningsmetodikk av veger og gater. Anvendelse av vegnormalen N200 Vegbygging og Lærebok Vegteknologi (Statens vegvesen rapport nr.626) står sentralt.

Innhold:

 • Linjeføring
 • Dimensjonering
 • Prosjektering ved hjelp av Novapoint
 • Vegens oppbygging
 • Massehåndtering
 • Vegvedlikehold

Utdypende innhold: universell utforming, landskapstilpasning, baneføring, skilt- og oppmerking, vegsystem, gang- og sykkelveier, nasjonal transportplan, planprosesser, vegens funksjon, rekkverk, trafikksikkerhet, miljø og samfunn, kollektivtrafikk, konsekvensutredning, vegbyggingsmaterialer.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • ha teknisk forståelse av samferdsel
 • ha kunnskap om grunnprinsipp for bygging og dimensjonering av veger og gater
 • kjenne til bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker
 • kjenne til vegvedlikehold
 • ha kunnskap om underbygningsarbeid, komprimering, drenering og vegbyggingsmaterialer.
 • ha kunnskap innen dataverktøy

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging av veg- og gate.
 • Kunne planlegge samferdsel med hensyn på sikkerhet, fremkommelighet og omgivelsene
 • Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger
 • Kandidaten behersker sentral terminologi innenfor vegteknologi
 • Foreta valg av bindemiddel for asfaltdekker
 • Planlegge forsterkningstiltak for utbedring av veg

Generell kompetanse

 • etablere et godt kunnskapsnivå innenfor vegbygging
 • kunne vurdere tiltak innenfor vegvedlikehold og drenering

Anbefalte forkunnskaper

BYG110 Veg- og arealplanlegging, BYG115 Geoteknikk og BYG119 DAK/BIM

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Prosjektoppgave (40%). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% ).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB050 - Vegplanlegging - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BYG144 - Infrastruktur 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FIN8101 - Vegplanlegging for vegforvaltarar - Reduksjon: 5 studiepoeng