Hopp til innhald

ING102 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til bevisstgjøring av krav til egen yrkesutøvelse, både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet, og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal også forberede studentene på studietilværelsen ved innføring i motivasjonsfaktorer og prosesser for læring, akademisk skriving i utdanning og yrke, samt presentasjonsteknikk. I tillegg gir emnet en innføring i utvikling av enkle nettsider, med fokus på universell utforming.

Prosjektarbeid inngår som en del av emnet, tilsvarende 5 studiepoeng. Studenten vil tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

Innhold

 • Utvikling av enkle nettsider ved hjelp av HTML og CSS
 • Møte med arbeidslivet
 • Teknologihistorie
 • Innføring i vitenskapelig skriving og rapportskriving
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Presentasjonsteknikk
 • Innføring i prosjekt som arbeidsform:
  • Prosjekt som verktøy til utviklings- og endringsarbeid
  • Styring, organisering og ledelse
  • Prosjektteam og samarbeid
  • Valg og prioritering av prosjekter
  • Interessentanalyse
  • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
  • Tidsplanlegging i prosjekter
  • Fallgruver og kritiske suksessfaktorer
  • Studieretningsspesifikk prosjektarbeid

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • kunne forklare prinsipper og tekniske detaljer ved HTML og CSS
 • vise en helhetlig forståelse for mangfoldet i ingeniørrollen, samt betydningen av et internasjonalt, akademisk og industrielt perspektiv i rollen
 • kunne beskrive hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • kunne redegjøre for motivasjonsfaktorer og prosesser for læring og yrkesutøving
 • beherske reglene for plagiat
 • kunne redegjøre for hvilke krav prinsippene for Universell Utforming stiller til datasystemer
 • kunne redegjøre for etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter
 • kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
 • ha kunnskap om prosjektarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunne redegjøre for prosjektarbeidsprosessen fra oppstart til ferdig resultat.
 • kunne oppdatere sin kunnskap om betydningen av organisering, styring og ledelse i prosjektarbeid
 • ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter

Ferdigheter

 • bruke HTML og CSS til å utforme web-sider
 • kunne analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • hente fram relevant informasjon fra ulike kunnskapskilder, samt utøve kildekritikk
 • beherske sentrale teknikker for å effektivisere egen læringsprosess
 • kunne fungere i ulike roller og faser i et prosjekt
 • kunne analysere, planlegge og gjennomføre mindre prosjekter
 • kunne dokumentere prosjektprosessen og skrive sluttrapport
 • kunne presentere faglige tema systematisk - skriftlig, muntlig og digitalt
 • kunne utvikle prosjektideer,  planlegge og følge opp prosjekter
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen prosjektarbeid
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen prosjektarbeid
 • kunne rapportere, analysere og evaluere prosjektarbeid

Generell kompetanse

 • ha et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer
 • ha erfaring med prosjekt som arbeidsform og se betydningen av dette i ingeniørfaglig sammenheng
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjerKan formidle sentralt prosjektfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektarbeid og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og hvordan prosjektarbeid kan ta del i dette.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Bedriftspresentasjoner. Gruppearbeid. Individuell skriveoppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Utvikling av nettsider:

 • 3-4 innleveringer som stegvis utvikler et nettsted.

Akademisk skriving:

 • Innlevering av utkast til skriftlig akademisk oppgave.

 • En innlevering av en samarbeidskontrakt i starten av faget. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en prosjektbeskrivelse. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En innlevering av en statusrapport. Innleveringen leveres gruppevis og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • En muntlig presentasjon av det administrative innholdet av prosjektarbeidet. Presentasjonen gjøres gruppevis og det legges vekt på god faglig formidling både muntlig og skriftlig gjennom bruk av MS Power Point. Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer vil være gyldige i 6 påfølgende semestre. Obligatoriske arbeidskrav i form av prøve/eksamen vil kun være gyldig for inneværende semester.

Vurderingsform

Deleksamen som består av tre deler:

1) Datafaglig del av emnet - utvikling av nettsider:

Gruppeoppgave (30 % av endelig karakter)

2) Datafaglig del av emnet - akademisk skriving

Individuell oppgave (20 % av endelig karakter)

3) Prosjektdel av emnet

Semesteroppgave (gruppeoppgave) som er en sluttrapport inkludert refleksjonsrapport (50% av endelig karakter)

Det gis en samlet karakter i emnet. Alle tre deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.