Hopp til innhald

MAS100 Statikk og fasthetslære

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal få innsikt i og forståelse for grunnleggende lover og prinsipper i statikk og fasthetslære. Dette gir grunnlag for andre tekniske fag. Faget består av to moduler; Modul I Statikk og modul II fasthetslære. Disse er integrert i hverandre.

Kraften som fundamentalt prinsipp i mekanikken. Kraftsystemer, opplagringssystemer, likevekt for krefter og momenter. Statisk bestemte konstruksjoner i planet, fagverk, leddkonstruksjoner. Friksjon. Tyngdepunkt, flaters første og annet arealmoment. Kraft og momentdiagrammer.

Hooke's lov. Spenninger på grunn av aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og vridning. Knekking. Bøyningsdeformasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS100 Statikk og fasthetslære har studenten følgende kvalifikasjoner:

  • Identifisere og beregne krefter og momenter i enkle mekaniske konstruksjoner.
  • Identifisere og beregne spenninger som opptrer i konstruksjoner og
  • Se sammenhengen mellom eksterne krefter og momenter som igjen leder til spenninger i mekaniske konstruksjoner

  • Beskrive krefter som virker på konstruksjoner
  • Analysere spenningstilstand i enkle konstruksjoner
  • Dimensjonere enkle konstruksjoner
  • Anvende grunnleggende sammenhenger mellom fysikk og ingeniørstudier

 

  • Reflektere over egen faglig utøvelse.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen skal 8 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke alfanumerisk).

Mer om hjelpemidler