Hopp til innhald

MAS108 Hydraulikk og hydrauliske maskiner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de viktigste prinsipper for omdanning, overføring og omforming av energi i et fluid ved hjelp av hydrauliske maskiner og passiv utstyr. Studentene skal utføre tekniske beregninger og lære å lese skjemategninger for hydrauliske systemer.

 

Innhold

Introduksjon og grunnbegreper, hydrodynamikk, strømningsformer, trykktapsberegninger, hydrauliske væsker, energiomforming i hydrauliske motorer, typer og drift av pumper, viktigste passive komponenter i et hydraulisk system (ventiler, filtre, tanker, akkumulatorer), hydrauliske skjemaer og logikk, termisk balanse, anvendt hydraulikk (undervann, transport, marin), hydrauliske programmer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS108 Hydraulikk og hydrauliske maskiner skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

  • Kunne beskrive grunnlegende prinsipper for hydraulisk energiomforming
  • Kunne forklare hovedkomponentene i et hydraulisk system
  • Kunne forklare hydrauliske skjemaer

  • Dimensjonere hovedkomponenter av en hydraulisk rigg
  • Beregne krefter som virker i hydrauliske anlegg
  • Beregne energitap i et hydraulisk system

  • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og rapportskriving.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 (MAT100), Matematikk 2 (MAT107).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, videodemonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid, case studies, lab-øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å få tilgang til eksamen skal 5 av 6 obligatoriske innleveringer være levert innen avtalt tidsfrist, og godkjent.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Mer om hjelpemidler