Hopp til innhald

ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet startar med ei innføring i vitskapsteori og forskingsetikk. Så vil vi ta føre oss alle fasane i eit forskingsprosjekt, frå utvikling av problemstilling til skriving av sluttrapport. Det vert undervist både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Delar av undervisninga kan bli organisert som seminar der studentane deltek aktivt.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan/har studenten:

  • grunnprinsippa innanfor kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode knytt til økonomisk-administrative problem
  • gjennomføre enkle undersøkingar og skrive prosjektoppgåve under rettleiing
  • vurdere forskingsresultat kritisk og konstruktivt
  • større fagleg utbytte av å lese vitskaplege rapportar og artiklar innan det økonomisk-administrative fagfeltet

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt arbeidskrav som skal løysast individuelt

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
  • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
  • ØKB2124 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØMO111 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng