Hopp til innhald

BYG102 Statistikk og landmåling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet har en todelt rolle. I landmålingsdelen skal studenten lære grunnleggende prinsipper for landmåling. Studenten skal lære om sammenhengen mellom den fysiske jord og dens avbildning i kartplanet som grunnlag for koordinatberegninger. Studenten skal videre få innsikt i både tradisjonelle så vel som i moderne datafangstmetoder, som basis for digitale kartbaser, terreng- og bygningsmodeller.Statistikkdelen skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset til landmåling.

Landmåling:

Enheter og referansesystem, rettvinklede og polare koordinater, totalstasjonen, polar innmåling og utstikking, trigonometrisk høydebestemmelse, reduksjon til kartprojeksjonsplanet, nivellering, feilforplantning, utjevningsregning - minste kvadraters metode, måling med satellittsystem (GNSS), laserskanning, oppmåling i bygg og anlegg, prosjektering, masseberegning, kommunaltekniske beregninger, planlegging av måleoppdrag, bruk av beregningsprogramvare, dokumentasjon og vurdering av resultatene.

Statistikk:

Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Hypotesetesting, variansanalyse og beregning av konfidensintervall. Statistisk prosesskontroll. Korrelasjon, enkel lineær regresjon. Ikke-parametriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • gjøre rede for de vanligste referansesystemene landmåleren benytter seg av, beskrive gangen i, og resultatet av en utjevningsberegning.
 • tolke beskrivende statistikk, kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Ferdigheter

 • beherske bruk av måleinstrument til innmåling og utsetting og utføre enkle koordinatberegninger.
 • beregne koordinater i et beregningsprogram, og vurdere kvaliteten på resultatet.
 • innhente, analysere og presentere numeriske data etter statistiske metoder.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.

Generell kompetanse

 • planlegge et måleoppdrag, vurdere metode og utstyrsbehov.
 • gjøre rede for landmålerens rolle og oppgaver i privat og offentlig virksomhet.
 • forstå statistisk tankegang og statistiske metoder, og kunne formidle dette.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskaper er de som inngår i studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid i 10 dager. Rapportskriving. Studenter på emner som reiser på feltaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. På feltkurs til Mjølfjell betaler studentene en sum på kroner 150,- per døgn for dette. Institutt for byggfag dekker utgifter knyttet til transport og losji, og kostnader til mat utover kr 150,- per døgn.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 5 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å få delta på feltkurs og eksamen.
 • Obligatorisk deltakelse på feltkurs

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Prosjektoppgave (30% av endelig karakter).
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (70% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. oktober.

Hjelpemidler ved eksamen

Egen personlig datamaskin og alt som er lagret på denne. Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulator uten ekstern kommunikasjon.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LOB208 - Landmåling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • FOA172 - Sannsynlighetsregning og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG140 - BIM og landmåling - Reduksjon: 5 studiepoeng