Hopp til innhald

BYG119 Tegning DAK/BIM

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av bruken av tegninger og modeller som en av de viktigste kommunikasjonsmetodene mellom ulike aktører i byggeprosjekter.

Innhold:

 • Tegningsnivåer i forhold til prosjektfaser
 • Målsetting av tegning
 • Lagstruktur
 • Detaljtegninger
 • Skravur
 • Kvalitetskontroll og revisjon
 • 3d- modell
 • Flerfaglig modell, kollisjonskontroll
 • Terrengmodell

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

Kunnskaper

 • Kjenne til de grunnleggende prinsipper for tegningsproduksjon
 • Kjenne til begreper og innhold i en BIM-modell

Ferdigheter

 • kunne forstå og produsere enkle plan- og snitt-tegninger
 • kunne produsere en 3-d modell ved hjelp av dataprogram

Generell kompetanse

 • ha forståelse for nytten av samordningsmodeller i byggeprosjekter

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, Øvingstimer, Prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Individuell semesteroppgave (60% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 3 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Muntlig framføring av semesteroppgave (40% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

 • TOB007 - Teknisk tegning DAK - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG140 - BIM og landmåling - Reduksjon: 5 studiepoeng