Hopp til innhald

JU5-104 Forvaltningsrett

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Forvaltningsrett er rettsreglane om organisering, ansvarstilhøve og kompetanse til å treffe avgjerd i offentleg forvaltning, og om dei rettane og pliktene private har overfor forvaltninga. Med offentleg forvaltning meiner ein organ for stat, kommune og private som tek avgjerd på vegne av offentleg forvaltning om rettar og plikter for private rettssubjekt. Organ kan vere administrative organ som til dømes Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, eller kollegiale organ som til dømes styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane eller kommunestyret. Stortinget og domstolane vert i denne samanhengen ikkje rekna som ein del av forvaltninga. Emnet omfattar ikkje den samla forvaltningsretten, men konsentrerer seg om dei reglane som regulerer forvaltningsprosessen (forvaltningsloven).

Læringsutbytte

Etter avslutta emne skal studentane ha ei oversikt over den alminnelege forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglane om forvaltninga si sakshandsaming slik dei er gitt i forvaltningslova inkludert reglane om klage på og omgjering av vedtak.

Oversikt over forvaltingsretten med vekt på forvaltningslova og offentleglova, forvaltningsorgana og deira verksemd. God oversikt over dei reglane som regulerer enkeltvedtak (fastsetting av rett og plikt for private rettssubjekt.) 

Å kunne nytte reglane som regulerer forvaltningsprosessen (forvaltingsloven) skal i konkrete einskildsaker.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Examen fakultatum/juridisk forprøve (JU5-100) og Arve- og familierrett (JU5-105)

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminar og øvingsoppgåver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 80% samla deltaking på seminar

3 skriftlege oppgåver (arbeidskrav), individuelt arbeide, som må kunne reknast som eit seriøst fagleg arbeide. Alle arbeidskrav må vere godkjende før eksamen vert godkjend og det er obligatorisk fagfellevurdering av arbeidskrav. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

4 timar skuleeksamen. Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling, Doms- og kjennelsessamling (godkjent til eksamen) samt norsk/nynorsk ordliste. 

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • JU6-1003 - Forvaltningsrett - Reduksjon: 7,5 studiepoeng