Hopp til innhald

MAT107 Videregående matematikk for maskiningeniører

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av flere emner som til sammen dekker læringsutbyttene i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag for maskiningeniører.

Emnets målsetning er å gi studenten et utvidet grunnlag for den matematikken en ingeniør trenger i studiet og utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Innhold:Følger, rekker og konvergens, taylorrekker; fourierrekker; komplekse tall; parametriserte kurver; funksjoner av flere variable; dobbeltintegral; lineær transformasjon; egenverdi og egenvektor; enkle differensiallikninger og system av flere differensiallikninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har forståelse for og kan regne med komplekse tall.
 • Kandidaten kan forklare viktige sider ved konvergensbegrepet i forbindelse med følger og rekker, og gjøre rede for oppbyggingen av taylorrekker og fourierrekker.
 • Kandidaten kan løse enkle differensiallikninger.
 • Kandidaten kan løse enkle dobbelt integraler der integrasjonsområdet er et rektangel eller definert ved to kurver.
 • Kandidaten kan bruke partielle derivasjon til å bestemme gradienten, lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt.
 • Kandidatene kan kjenne til parametriske kurver.
 • Kandidaten kan kjenne til lineære transformasjoner
 • Kandidaten kan sette opp løsningen til system av lineære differensiallikninger med to variabler ved hjelp av egenverdi og egenvektorer

Ferdigheter

 • Kandidaten kan velge matematiske metoder og utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • Kandidaten kan forstå, begrunne og vurdere sine beregninger
 • Kandidaten kan anvende differensialligninger og differensialligningssystemer til å modellere og analysere ingeniørfaglige problemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse og videre faglig oppdatering.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskaper i matematikk er de som inngår i studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler