Hopp til innhald

MGBPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Gjennom denne første delen av emnet skal studentene oppnå kunnskaper om læring, utvikling og ferdigheter hos elever på trinn 1-7. Studentene skal arbeide med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i nær tilknytning til praksis. Emnet er det første av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet tar utgangspunkt i gjeldende læreplaner og går inn i sentrale didaktiske prinsipp for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning med særlig vekt på:

 • Klasseledelse, kontaktlærerrollen og samspill i grupper
 • Begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter på alle trinn
 • Didaktisk arbeid og vurderingsformer
 • Læring- og motivasjonsteorier
 • Observasjon som forskningsmetode

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten

 • har brei kunnskap om læring, motivasjon og læringsstrategier tilpasset elevene
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp og grunnleggende ferdigheter som er aktuelle i begynneropplæringen
 • har brei kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling generelt
 • har brei kunnskap om hvordan lærerens relasjonskompetanse kan bidra til økt læring for eleven
 • har kunnskap om hvordan praktiske og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring

Ferdigheter Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring, grunnleggende ferdigheter og undervisning
 • kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan alene og sammen med medstudenter reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt læringsmiljø for elevene

Generell kompetanse Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning varierer mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper.

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer med vekt på refleksjon knyttet til teori og praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal være tilstede i minst 80 % av undervisningen
 • To skriftlige arbeidskrav
 • Et muntlig arbeidskrav
 • Observasjonsoppgave (inngår i FOU-mappen) 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KRO1003 - Profesjonsfag: Lærarrolla og elevane si læring og utvikling - Reduksjon: 15 studiepoeng