Hopp til innhald

DAT109 Systemutvikling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en innføring i prinsipper fra flere programvareutviklingsmetoder for utvikling av større programvaresystemer, samt få erfaring i praktisk systemutvikling gjennom et større prosjektarbeid. Sentralt er ulike utviklingsmetoder og modelleringsteknikker, modeller og notasjon.

Innhold

 • Objektorientert analyse og design, inklusive applikasjonsmodellering
 • Grunnleggende objektorienterte designprinsipper
 • Ulike modelltyper som domenemodell, analysemodell, designmodell, datamodell
 • Applikasjonsmodellering i UML
 • Metoder for håndtering av utviklingsprosjekter, f.eks. Unified Process og Scrum
 • Planlegging, estimering, prosjektstyring, risikohåndtering og kvalitetssikring
 • Livssyklus, kravspesifikasjon, analyse, design, integrasjon, testing
 • En introduksjon til modelldrevet utvikling

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Beskrive hvordan modeller kan brukes til ulike formål i en utviklingsprosess
 • Evaluere modeller og vurdere bruksområder for modeller i en utviklingsprosess
 • Beskrive ulike elementer som inngår i et utviklingsprosjekt
 • Forklare grunnleggende begreper i systemutvikling generelt og i aktuell(e) metode(r)
 • Bruke egen prosjekterfaring i drøfting og vurdering av metodiske elementer

Ferdigheter

 • Bruke modeller til å beskrive programvare
 • Bruke modeller til å lage programvare
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp mindre utviklingsprosjekter
 • Vurdere risiko og foreslå tiltak for å håndtere risiko i utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

 • Arbeide i gruppe i et utviklingsprosjekt
 • Kommunisere skriftlig og muntlig innad i gruppe og mot kunde/oppdragsgiver

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til programmering tilsvarende DAT100.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være programmeringsoppgaver, utviklingsprosjekt, skoleprøver.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • DAT101 - Modellering og databaser - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • DAT104 - Systemutvikling og webapplikasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng