Hopp til innhald

ING171 Klassisk mekanikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Bevegelse langs en rett linje, bevegelse i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjoner, rotasjonsbevegelse og spinnsats. 

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 

Studenten kan redegjøre for:

 • Strukturen til den newtonske mekanikken.
 • Newtons tre lover og arbeid-energi-setningen, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bevaringslover som er nyttige i forbindelse med kollisjoner, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Betingelsene som er knyttet til bruk av de ulike lovene og prinsippene.
 • Bruken av modeller og modellers gyldighetsområde.

 

- Ferdigheter:

 

Studenten kan gjennomføre:

 • beregninger basert på den newtonske mekanikken, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse,
 • bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk,
 • laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og rapportskriving.

 

- Generell kompetanse:

 

Studenten kan:

 

 • forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig og muntlig,
 • bruke verktøy fra fysikken til å finne svar på problemstillinger i andre teknologiske fag,
 • gjenkjenne enkle fysiske lovmessigheter slik de kommer til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: 2 labøvelser gjennomført og godkjent. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidligere anses arbeidskrav 1 for oppfylt.

Arbeidskrav 2: Spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart. Dette arbeidskravet gjelder for første ordinære eksamen og de 3 påfølgende semester etter at det er godkjent. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler