Hopp til innhald

LEI102 Matematikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Matematikken er en viktig basis for arbeid med kart og oppmåling, og geografiske data. Dette emnet skal gi matematikkunnskaper som er nødvendige for å kunne forstå og utføre beregningsarbeid i landmåling og andre tekniske emner. Innhold: Vinkelmål, areal-, volum- og masseberegning, koordinater, trigonometri, derivasjon, integrasjon, lineær algebra, matriseregning, likninger, linearisering. Enkel innføring i programmering ved bruk av matematisk programvare.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kan forklare og anvende matematiske begrep og metoder innenfor kart og oppmålingsfagene.

Ferdigheter

  • Kan utføre beregninger med koordinater og trigonometriske funksjoner.
  • Kan utføre regneoperasjoner på vektorer, matriser og liknings-system.
  • Kan regne med grunnleggende regler og metoder for derivasjon og integrasjon.

Generell kompetanse

  • Kan redegjøre for den betydningen matematikken har som grunnlag for stedfestet informasjon og databehandling.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING201 - Programmering for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng