Hopp til innhald

MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i matematisk analyse, og en grundig innføring i lineær algebra. Dette er ett av flere emner som til sammen dekker matematikk for graden bachelor i informasjonsteknologi. Emnet går primært i vårsemesteret.

Innhold: Brøk- og potensregning, logaritmeregning. Funksjonsbegrepet og matematiske grunnfunksjoner, derivasjon. Integrasjon av enkle funksjoner. Komplekse tall. Lineære ligningssystemer, matrisealgebra, vektoralgebra og vektorrom, basisskifte, lineære og homogene transformasjoner. Beregninger vil i mange tilfeller utføres på datamaskin.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for grunnleggende matematiske funksjoner.
  • gjøre rede for de vanlige transformasjonsmatrisene som brukes i datagrafikk.
  • beskrive regler for vektoralgebra.

Ferdigheter

  • formulere og analysere problemstillinger ved hjelp av funksjoner og vektorer.
  • løse lineære likningssystemer og andre problemer i lineær algebra
  • løse matematisk formulerte problemer ved hjelp av egnet dataverktøy

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 MAT101 Diskret matematikk og programmering.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • FOA180 - Diskret matematikk I og lineær algebra - Reduksjon: 5 studiepoeng