Hopp til innhald

MGBMA201 Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Matematikk 1, emne 2, 15 sp er andre del av 30 sp obligatorisk kurs i matematikk. Kurset er plassert i tredje semester av studieforløpet (høsten andre året). Innhold i kurset vil sees i sammenheng med praksis.

I dette kurset videreføres arbeidet fra emne 1, både angående faglige tema, vurdering, tilpasset opplæring for alle og grunnleggende ferdigheter. Språklig og kulturelt mangfold i matematikkundervisningen, vil bli vektlagt.

Mens det i emne 1 var et særlig fokus på begynneropplæring, vil lærerkunnskap i matematikk som introduseres og arbeides med på mellomtrinnet, få mer plass i emne 2. Kunnskap om matematikkfagets innhold på ungdomstrinnet vil bli introdusert og arbeidet med for å gi kunnskap til å legge til rette for god overgang mellom barneskole og ungdomstrinn. Kreativitet og utforskende arbeid innen faget vektlegges. Matematiske samtaler i klasserommet sees som viktig i elevers arbeid med matematikk, for å utvikle resonnering og argumentasjoner, og stimulere til kritisk matematisk tenkning. Ulike perspektiv på kunnskap og læring virker inn på hvordan en forstår og praktiserer undervisning i matematikk. Denne kunnskapen legger grunnlag for utforskning og vurdering av arbeidsmåter og av elevers læring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

 

Studenten har

 • kunnskap om sannsynlighet, algebraisk tenkning inkludert tallfølger og enkle funksjoner
 • dybdekunnskap i geometri og et utvidet tallområde med vekt på brøk/desimaltall/prosent og negative tall, dvs. matematikk som elever arbeider med på barnetrinnet
 • kunnskap om ulike representasjoner i arbeid med emnets matematiske tema, og betydningen bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
 • kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regning, muntlige og digitale ferdigheter) medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse  
 • kunnskap om interaksjonsmønster og kommunikasjon for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk 
 • kunnskap om matematikkfagets innhold på ungdomstrinnet med særlig blikk på overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn  
 • kunnskap om matematikk som allmenndannende fag

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i emnets matematikkfaglige tema, for alle elever med fokus på variasjon, kreativitet og elevaktivitet 
 • bruke og utforske arbeidsmåter som fremmer elevenes evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon 
 • analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder i arbeid med matematikk på mellomtrinnet ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring  
 • kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevers matematiske tenkning i arbeid med geometri, tall, algebra og enkle funksjoner, og sannsynlighet 
 • legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen ut fra elevenes ulike behov, der ulike kulturelle, språklige og sosial bakgrunn både tas hensyn til og brukes som ressurs i undervisningen

Studenten har

 • innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene er varierte og kan være forelesing, fagseminar, observasjon, gruppearbeid i større og mindre grupper, studentframlegg og individuell veiledning. Arbeidsformene stiller krav om selvstendig fordypning i pensumlitteratur og aktiv tilnærming til problemstillinger studentene blir presentert for. En forventer at studentene organiserer kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Innlevering av et faglig arbeid
 • En muntlig presentasjon av en akademisk artikkel
 • Deltakelse med bidrag på obligatorisk seminar.

Minst ett av arbeidskravene vil være knyttet til praksis. Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i de fire påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, passer, linjal.

Mer om hjelpemidler