Hopp til innhald

MGBPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Gjennom dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å skape et godt læringsmiljø for alle elever i en skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold. Studentene skal også utvikle et reflektert og kritisk forskerperspektiv på skolens virksomhet og egen praksis gjennom opplæring i vitenskapelig tenkemåte rettet mot gjennomføring av FoU-prosjekt. Emnet er den andre av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse til å skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø i en flerkulturell og religiøst mangfoldig samfunns- og læringskontekst. Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Globalisering, mangfold og integrering
 • Inkluderende læringsmiljø
 • Særskilte behov og tilpasset opplæring
 • Skolens rolle i et demokratisk samfunn i historisk- og samtidsperspektiv
 • Menneskerettigheter og barns rettigheter

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om

 • elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling med fokus på begynneropplæring
 • ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos elevene og hvordan disse kommer til uttrykk i opplæringen
 • barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner for barn
 • sentrale prinsipper som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • norsk skole og samfunn i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene
 • hvordan lærerens flerkulturelle kompetanse samt relasjons- og samhandlings-kompetanse kan bidra til å styrke elevens læring i et mangfoldig læringsmiljø
 • skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • reflektere over, gjøre rede for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og skolens betydning i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter i opplæringen
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
 • forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til skape et inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kunne anvende vitenskapelig og metodisk kunnskap i utformingen av FoU-prosjekt knyttet til fag og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten skal evne

 • å identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • å være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, på et reflektert og faglig informert grunnlag

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPE101

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet i samspill mellom teori og praksis.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Skriving som redskap for læring og utvikling vil vektlegges.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal være tilstede i minst 80 % av den obligatoriske undervisningen.
 • Læringsmappe bestående av minst tre tekster på om lag 1000 ord +/- 10%, hvorav to tekster danner grunnlag for vurderingsmappe.
 • Forskningsseminar: Analysere og tolke vitenskapelige tekster. Faglærerne setter opp minst 3 tekster som studentene leser før diskusjon i grupper (faglærere er gruppeledere og studentene deltar i flere gruppediskusjoner).

Vurderingsform

Mappevurdering.

En individuell mappeeksamen. Mappen skal bestå av to oppgaver fra læringsmappen, hvor arbeidene er revidert etter tilbakemelding. Delene blir vektet likt.

Tid for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler