Hopp til innhald

MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk  og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk.  

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter. 

Engelsk 1 emne 1 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk språk og fagdidaktikk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt. 

Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter, flerspåklighet og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. 

Læringsutbytte

Kunnskap: 

Studenten 

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk 
 • har kunnskap om læreplanverket og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet og læremidler for engelskfaget 
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet 
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget 

Ferdigheter: 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk
 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt tilpasset målgruppen 
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem 
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk 
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale. 
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis, herunder både underveisvurdering og sluttvurdering, og begrunne vurderingene  
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert med tanke på gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning

Generell kompetanse: 

Studenten 

 • har god kompetanse i engelsk 
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen 
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige utvikling  
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • kan skrive akademisk på begynnernivå. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten og vil regnes som pensum. Det er obligatorisk studiedeltakelse ved all undervisning. Det er en forutsetning at studentene tar ansvar for- og aktivt del i læringsarbeidet i klassen. 

Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. 

Praksis er en integrert del av studiet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene leverer inn et utkast av oppgaven som utgjør 60 % av eksamenskarakteren. Studentene mottar veiledning på utkastet. Akademisk lesing skal være en del av arbeidskravet for studenter som tar dette emnet som fag 2.
 • Et muntlig arbeidskrav 
 • 80% oppmøte til undervisning 
 • Minst ett arbeidskravene skal knyttes til grunnleggende digitale ferdigheter.

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i de 3 påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler: en tretimers individuell skriftlig kunnskapsprøve og en skriftlig individuell oppgave. Kunnskapsprøven teller 40 % og oppgaven teller 60 %.  

Tid for kunnskapsprøven og innlevering av oppgaven blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Kunnskapsprøve: ingen 

Oppgave: ingen begrensninger 

Mer om hjelpemidler