Hopp til innhald

MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Naturfag 2, emne 1 - Den ikke-levende naturen forts.
 • Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen forts. + FoU oppgave

Naturfag 2 supplerer Naturfag 1 i bredde og dybde. Fag og didaktikk sees i sammenheng og emnene som tas opp skal gi faglig og didaktisk trygghet for arbeid med sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10 i grunnskolen.

Det vil bli lagt til rette for at Naturfag 2 kan tas som utvekslingsstudent ved en annen institusjon.

Naturfag 2 emne 2 er todelt og består av en naturfaglig og naturfagdidaktisk del på 7,5 studiepoeng og et forsknings- og utviklingsarbeid på 7,5 sp, i kombinasjon mellom naturfagdidaktikk og faget pedagogikk og elevkunnskap. Samarbeid med PEL er knyttet til Fag 1, tredje studieår. Studenter som tar emnet som fag 2 skriver en semesteroppgave på 7,5 studiepoeng der en ikke samarbeider med PEL. 

Den naturfaglige delen av emnet 2b har fokus på økologi, miljø og utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Cellers oppbygging, genetikk og evolusjon er også sentrale naturfaglige tema. I naturfagdidaktikk er fokuset på å videreutvikle studentenes kompetanse til å legge til rette for utforskende arbeid og dialogiske undervisningsformer i klasserommet.

Forsknings- og utviklingsoppgaven skal være profesjonsrettet og i kombinasjon mellom naturfagdidakk og pedagogikk og elevkunnskap.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kandidaten

 • har kunnskap om cellers oppbygging
 • har kunnskap om mekanismer bak genetisk variasjon, evolusjon og artsdannelse.
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur.
 • har kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig liv i fremtiden med spesielt fokus på bevaring av biologisk mangfold.
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som ledd i utdanning for bærekraftig liv.
 • har kunnskap om og kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og genteknologi.
 • har kunnskap om sentrale naturfagdidaktiske forskningsfokus.
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring relatert til et temaområde

Kandidaten

 • kan benytte naturfag som regifag i tverrfaglige undervisningssammenhenger.
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning og fagstoff og anvende dette i undervisning og i drøfting med kolleger.
 • kan arbeide selvstendig og forskningsbasert med fagdidaktiske problemstillinger.
 • kan formidle andres forskning på et akademisk nivå.

 • har begynnende innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor profesjonsrettet forskning.
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på 5.-10. trinn
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet

Krav til forkunnskaper

Det er en fordel å ha stått på eksamen i Naturfag 1.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en viktig del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dagsekskursjoner og feltkurs over 2-3 dager. Kostnad for feltkurs/ekskursjoner blir oppgitt i semesterplaner. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentene levere arbeidskrav som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. De obligatoriske arbeidskravene skal innbefatte:

 • Deltaking i undervisning (80%)
 • Deltaking på ekskursjoner og feltarbeid (forventet kostnad, se semesterplan)
 • Oppgave knyttet til praksis
 • Faglige og didaktiske arbeider 

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. De som ikke kan delta på ekskursjoner og feltarbeid, må utføre alternative oppgaver. Arbeidskravene må være gjennomført til fastsatte fristar og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en skriftlig FoU-oppgave (fag 1)/skriftlig semesteroppgave (fag 2 og for studenter som tar emnet i sitt 4. studieår).

Skriftlig skoleeksamen utgjør 50 % av endelig karakter, og FoU-oppgaven/semesteroppgaven utgjør 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer på den naturfaglige delen
Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Studentweb.

FoU-oppgave/semesteroppgave
Innleveringstidspunkt blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Ved ikke bestått, kan FoU-oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave/semesteroppgave: Alle
 • Skriftlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler