Hopp til innhald

MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studiet skal gi studentene spesialpedagogisk kompetanse i møte med elevmangfoldet, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet. Studiet tar sikte på å styrke lærernes spesialpedagogiske teorikunnskap om sosiale relasjoner, atferd og lese- og skriveferdigheter på alle trinn.  Studentene utvikler forståelse for at det kan være en sammenheng mellom atferdsproblemer og lesevansker og hvordan forebygge vansker ved tidlig innsats.

Studentene skal utvikle evnen til å oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap for å kvalitetssikre spesialpedagogiske tiltak. De må ved hjelp av refleksjon og kritisk evne vurdere og endre pedagogisk praksis for å nå målene om utvikling av sosial kompetanse og bedre leseferdigheter hos elever på alle trinn, og gjennom det gi de optimale betingelser for læring, utvikling og danning.  

Sosialisering/atferd:

 • Hva sier vitenskapelig forskning om aldersadekvat sosial kompetanse og ulike typer problematferd
 • Forskning knyttet til ulike psykososiale utfordringer og årsakene til disse
 • Forskningsbasert teori på forebygging og tiltak ut ifra alder.

Leseferdigheter:

 • Forskningsbasert teori om leseopplæring generelt og lesevansker spesielt
 • Kan gjenkjenne tilleggsvansker som kan opptre sammen med og påvirke leseferdigheter
 • Betydningen av lesingens visuelle og auditive elementer
 • Dokumentert forskning på intensive pedagogiske tiltak på ulike trinn
 • Forskning på system- og individrettede tiltak

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om sentrale tema innen utvikling av sosial kompetanse og lese- og skriveferdigheter på ulike alderstrinn
 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om uttrykksformer/tegn på utfordringer, mulige årsaker og ulike risiko- og ressursfaktorer for elevers psykososiale utvikling og leseferdigheter
 • kunnskap om relevante prinsipper for spesialpedagogiske handlingsalternativer
 • innsikt i vitenskapelige metoder knyttet til FoU oppgaven.

Ferdigheter

Studenten

 • kan se etter aktuell forskningsbasert teori
 • har utviklet kritisk refleksjon på forskningsbasert teori
 • har spesialpedagogisk innsikt og bevissthet om elevers muligheter
 • skal kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker og lesevansker
 • skal kunne hente frem relevante spesialpedagogiske tiltak, inkludert bruk av digitale verktøy/hjelpemidler

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kritisk kunne reflektere over egne holdninger, praksis og kommunikasjon ut fra forskningsteori
 • være nytenkende og innovativ innen det spesialpedagogiske fagområdet
 • kunne forbedre spesialpedagogisk praksis basert på vitenskapelige metoder og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på refleksjon knyttet til teori og praksis. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd. Forelesninger på campus, individuelt arbeid og studentstyrte kollokviegrupper og veiledning direkte individuelt eller i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Muntlig framlegg
 • Obligatorisk frammøte (kan ha inntil 20 % fravær) 

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler