Hopp til innhald

NAB3039 Integrert praksis

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet består av følgende faser:

Oppstart: Tilnærming til faget. Helt i begynnelsen av semesteret sjekker vi at alle har godkjente helseattester, sikkerhetskurs, pass etc. Informasjon om praksisperioden. Webcadet blir gjennomgått. Kontakt formidles mellom rederi og student.

Praksisperiode: Praksisperiode gjennomføres om bord på utvalgt fartøy. Utreisedato og hjemreisedato kan variere noe fra student til student, men alle studentene har 6 til 8 uker om bord på fartøyet.* Ut over normal opplæring og innføring om bord, jobber studentene via Webcadet med de deler som ble gjennomgått i oppstarten. Studenten vil bli fulgt opp av assessor om bord på fartøyet og kontaktperson på HVL. Studentene arbeider også med mappeoppgavene sine.

Merk: Emnet har begrenset antall plasser og er kun åpent for 3. års studenter. Søknad om plass skjer via Studentweb innen nærmere angitt dato. Rangering av søkere skjer på grunnlag av gjennomsnittskarakter i fagene som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

* Emnet er basert på 6-8 uker fartstid om bord i et fartøy. I løpet av denne tiden er studenten mønstret som student, men får godkjent tiden om bord som sertifikatgivende fartstid i forbindelse med søknad om dekksoffisersertifikat.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • Har bred kunnskap om det å arbeide ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om ivaretakelse av grunnleggende arbeidsoppgaver ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av alarminstrukser, mønstringslister, brann og sikkerhetsplan ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av ISPS-planer ombord i et skip
 • Har bred kunnskap om relevante kommunikasjonsformer ombord i skip - både internt på skipet og med andre skip, landorganisasjon, havner, etc.
 • Har bred kunnskap om rangordningen om bord, og hvem som har ansvar for hvilke arbeidsoppgaver om bord
 • Har bred kunnskap om riktige arbeidsteknikker, spesielt relatert til kritiske operasjoner
 • Har bred kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk gjeldende for skipet

Ferdigheter

Studenten:

 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde om bord
 • Kan gjennomføre og overlevere brovakt sikkert
 • Kan planlegge en sjøreise
 • Kan planlegge og reflektere rundt en lasteoperasjon for skipet
 • Håndterer relevant utstyr sikkert og bruker dette på en riktig måte
 • Utfører riktige arbeidsteknikker inklusiv forflytningsteknikk
 • Arbeider systematisk og tilpasser arbeidstempoet etter tildelte arbeidsoppgaver
 • Samarbeider godt med de andre om bord, både på dekk og i maskin
 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid innenfor nautikkutdanningen.
 • Reflekterer over egen faglig utøvelse og justerer denne under veiledning
 • Er kjent med og følger retningslinjer om bord i skipet
 • Kan knytte erfaringene om bord til teori gjennomgått på studiet

Generell Kompetanse

Studenten:

 • Viser innsikt i operasjoner relevant for skipet.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av arbeidsoppgaver ombord.
 • Arbeider i samsvar med lovverk og retningslinjer, inkludert skipets sikkerhetsstyringssystem.
 • Viser respekt for andre.
 • Tar ansvar for egen læring og tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen arbeidsinnsats, inkludert planlegging og utføring av egne arbeidsoppgaver.
 • Har innsikt i nytenking og innovasjonsprosesser innen området

Krav til forkunnskaper

 • NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter
 • NAB1026 Navigasjon I
 • NAB1027 Navigasjon II
 • NAB2014 Navigasjon III
 • NAB2002 Meteorologi og oseanografi

eller tilsvarende

Merk; Emnet har begrenset antall plasser. Søknad om plass skjer via Studentweb innen nærmere angitt dato. Rangering av søkere skjer på grunnlag av gjennomsnittskarakter i emnene som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

Anbefalte forkunnskaper

 • NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip
 • NAB2052 Marint Maskineri
 • NAB2022 Skipsteknikk
 • NAB2011 Varme- og strømningslære
 • NAB2028 Lasteteknikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktisk arbeid
 • Forelesninger/møter
 • E-læring
 • Selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent helseerklæring

Vurderingsform

Mappeeksamen, vekting 100/100, Bestått/ikke bestått

(Inkluderer: Forventningsnotat, Refleksjonsnotat og sluttnotat)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler