Hopp til innhald

NAB2016 Sjørett I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

- De vanligste rettsregler som gjelder sjøfart.

- Skipet som verdigjenstand og rettssubjekt.

- En introduksjon til juridisk metode med vekt på sjøfartens problemstillinger.

- Sjøloven, skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven.

- Regler om skips nasjonalitet, registrering og offentlig kontroll av skip, kjøp/salg og bygging av skip, pant/tilbakeholdelsesrett og arrest i skip, forebygging av sammenstøt, ansvarsforhold, berging, felleshavari, arbeidsforhold og arbeidstakerrettigheter, transport av passasjerer og reisegods, samt undersøkelse av ulykker.

- Internasjonale konvensjoner.

- Fraktavtaler.

- Forsikringsavtaler.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

- har kunnskap om deler av det sjørettslige lov- og regelverk.

- kjenner til regelverkets oppbygning, forvaltning og nedslagsområde.

- forstår hvordan kunnskap innen området fornyes i takt med regelverkets utvikling og bruk. 

Ferdigheter:

Studenten

- kan anvende regelverket på aktuelle problemstillinger.

- kan gjennomføre enkle tolkninger av bestemmelser og kan bruke rettskildemateriale på konkrete, foreliggende saker.

- kan gi en enkel teoretisk fremstilling av viktige bestemmelser i lov og kontrakt.

Kompetanse:

Studenten

- har forståelse for at rollen som skipsoffiser har en rettslig side.

- er inneforstått med at han eller hun som skipsfører vil ha øverste juridiske myndighet om bord.

- forstår at vedkommende vil være rederiets stedlige representant.

- kan se faktiske og rettslige forhold i sammenheng.

- kan fatte beslutninger ikke bare ut fra det praktiske og håndgripelige, men også i lys av rettsregler.

- forstår og kan delta i diskusjoner over sjørettslige emner.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være en fordel med kjennskap til noe juss fra før, alternativt kan en enkel juridisk innføringsbok brukes parallelt med eller i forkant av kurset.

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktiv læringsform gjennom dialog og egenaktivitet. Problembasert læring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Et eller flere krav i form av skriftlig innlevering og/ eller muntlig framføring over praktisk eller teoretisk oppgave.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen over 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Samlingen Norges lover, andre ukommenterte og allment tilgjengelige lovsamlinger i vanlig salg, særtrykk av lover (Lovdata-utskrift er ikke tillatt).

Mer om hjelpemidler