Hopp til innhald

NAB3021 Kulturforståelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kunnskaper om hvordan vi mennesker

- skaper mening i tilværelsen,

- bruker denne meningen til å danne felleskaper,

- lager strategier for å oppnå ting og opplevelser som vi mener er verdifulle.

Resultatet av at mennesker skaper mening er at det oppstår en rekke mønstre av etablerte meninger. Slike mønstre av etablert mening (betydning) kalles også "kultur". I konkrete situasjoner der mennesker må forstå hva som skjer anvender de sine kulturelle ressurser (altså bruker sine kunnskaper om de etablerte betydningene), samt at de tilpasser, forandrer og finner opp nye menings-elementer slik at den konkrete situasjonen gir mening. Dette faget gir studentene en innføring i hvordan mennesker til enhver tid lager meningsfulle her-og-må situasjoner gjennom BÅDE å anvende etablert (kulturell) mening OG ved å skape ny mening som passer til den unike situasjonen man til en hver tid står i. Faget viser studentene at når man skal forstå (tolke) meningsinnholdet i det mennesker sier og gjør i konkrete situasjoner må man indentifisere både de kulturelle og de individuelle (kreative) komponentene av det som blir sagt og gjort. 

Læringsutbytte

 - Kunnskaper:

 • Kan gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier om kultur og hvordan kultur er med på å påvirke menneskers handlinger i spesifikke situasjoner.
 • Kan greie ut om grunnleggende sosiologiske/antropologiske begreper og teorier om menneskelig samhandling og hvorfor mennesker handler som de gjør.
 • Utvikle bevissthet rundt og kunne eksemplifisere interkulturell kommunikasjon og noen av de vanligste grunnene til at slik kommunikasjon bryter sammen (dvs. stereotypisering, "othering", diskriminering).
 • Ha kjennskap tilgrunnleggende begreper om globalisering og kan beskrive hvordan globaliseringsprosesser er med på å skape likheter og forskjeller mellom mennesker.

- Ferdigheter:

 • Kunne anvende teori for å sannsynliggjøre hvorfor mennesker handler slik de handler.
 • Kunne anvende teori for forstå hvordan kultur påvirker individers handlinger.
 • Kunne reflektere over kulturelle utfordringer knyttet til ledelse.

- Kompetanse:

 • Evner å reflektere over egne handlinger og identifisere hvordan egne kulturelle forestillinger bidrar til god eller dårlig kommunikasjon.
 • Evne til å forstå egne og andre mennesker sine strategier for å oppnå det man ønsker å oppnå, samt å kunne revurdere egne strategier dersom disse leder til konflikter med andre.
 • Evner å endre sine kulturelle forestillinger dersom det vil kunne forbedre kommunikasjonen med andre.
 • Forstår at interkulturell kommunikasjon sjeldent er enkelt og aldri har noen fasitsvar.
 • Ha innsikt i egen kulturell og sosial identitet og hvordan den kan bidra til god eller dårlig kommunikasjon.
 • Kunne reflektere over egen og andres reaksjon på en rekke forskjeller mellom mennesker.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende samfunnsvitenskapelige kunnskaper tilsvarende NAB 1028

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i plenum og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i semesterplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Mappe (3 elementer), 100%

I og med denne vurderingsformen gis det ikke anledning til å "kontinuere". Dersom en student ikke består en eller flere av mappelementene vil det kun gis anledning til å forbedre elementet (elementene) neste gang faget arrangeres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler