Hopp til innhald

DAT159 Utvalgte temaer IKT

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Utviklingen innen fagfeltene programvareutvikling, databehandling, informasjons- og kommunikasjonsteknologi er rask, og det er ikke mulig til enhver tid å ha etablerte kurs som dekker de mest interessante trendene. For å bøte på situasjonen tilbyr vi dette emnet.

Emnet er et valgemne, og vil bestå av 4 frittstående moduler som ved behov kan byttes ut fra år til år. Hver modul gir en kort innføring i et spennende og aktuelt tema som ikke dekkes av de andre kursene i studiet.

Modul1 høsten 2020 - Grunnleggende kryptografi

Generell kryptografi og kryptomekanismer brukt i blokkjeder. Symmetrisk og asymmetrisk kryptografi. Blokk- og strøm-chiffre. Digitale signaturer og autentisering. Hash- og MAC- algoritmer.

Modul2 høsten 2020 - Blokkjedeteknologi

Oppbygging og struktur av blokkjeder. Distribuert tillit og konsensus. Proof of Work. Blokkinnhold og transaksjoner. Eksempler på blokkjeder (f.eks. Bitcoin og Ethereum). Smarte kontrakter. Økosystem og infrastruktur. Bruksområder.

Modul3 høsten 2020 - Grunnleggende interaksjonsdesign

Hovedmålet med denne modulen er å få en overordnet forståelse av problemstillinger knyttet til utforming (design) av samhandling (interaksjon) mellom brukere og produkter, slik at brukere på best mulig måte når sine mål med de nye produktene. Fokus vil være på programvareprodukter, slik som apper og websider.

Modul4 høsten 2020 - Refaktorering

Grunnleggende om refaktorering. Opprinnelse, funksjon og bruk i nåværende IDEs. Software Quality Metrics, designmønstre, og hvordan refaktorering påvirker dette. Implementering av refaktoreringer med Java, JastAdd eller Rascal.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er generelt og gjelder alle moduler.

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten (innenfor hver modul / hvert tema) kunne:

Kunnskaper

  • Gjengi definisjoner og beskrive det teoretiske grunnlaget
  • Drøfte sammenhenger og mekanismer
  • Peke på bruksområder for teknologien / teknikkene

Ferdigheter

  • Omsette teori i praktiske demonstrerbare løsninger
  • Implementere / programmere deler av løsninger
  • Evaluere og velge mellom et utvalg av løsninger

Generell kompetanse

  • Drøfte etiske problemstillinger ved anvendelser av teknologien / teknikkene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering og matematikk svarende til de første to studieår i studieprogrammene dataingeniør og informasjonsteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger (én i hver modul) må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved stort antall (>20) påmeldte studenter kan det bli skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler