Hopp til innhald

GE406 Geologi grunnkurs

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i sentrale geologiske omgrep:

 • Jordas indre oppbygging
 • Platetektonikk
 • Danning av mineral og bergartar
 • Indre prosessar: Magmatisk aktivitet, metamorfose og deformasjon av jordskorpa
 • Ytre prosessar: Forvitring, erosjon, skråningsprosessar, transport og avsetning av sediment og danning av sedimentære bergartar
 • Ulike geologiske landformer
 • Oversyn over Norges geologi
 • Øvingar i dei viktigaste mineral og bergartar, jordartar, bruk av geologiske kart.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenna til dei viktigaste geologiske prosessane som verkar i det indre av jorda og i jordskorpa.
 • Kjenna til dei viktigaste prosessane som dannar ulike geologiske landformer på jordoverflata.

Ferdigheiter

 • Kunne identifisere om lag 25 ulike mineral og om lag 30 ulike bergartar.
 • Kunne beskrive lausmasseprøvar og identifisere sannsynleg avsetjingsprosess.
 • Kunna bruka topografiske- og geologiske kart.

Generell kompetanse

Forstå sentrale geologiske omgrep og prosessar som verkar i det indre av jorda og prosessar som fører til danninga av ulike geologiske landformer på jordoverflata.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen  

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar og obligatoriske ekskursjonar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltaking på ekskursjonar.

Obligatoriske innleveringar (10/13).

Vurderingsform

Eksamen er skriftleg og todelt. Kvar enkelt deleksamen må vere greidd for å oppnå greidd resultat i emnet. Dersom deleksamen ikkje er greidd, kan ein ta opp att berre den deleksamenen som er ikkje greidd.

Første del, Skriftleg eksamen (2 x 45 minuttar, fokus på praktiske øvelser) med identifisering av ulike mineral, bergartar og jordartar, og i bruk av topografiske kart, vekting 30%.

Andre del, Skriftleg eksamen (4 timar, digital, fokus på teori), vekting 70%.

Bokstavkarakter: A - F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel