Hopp til innhald

ING106 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Innføringsemne skal å gi studenten innblikk i tema som byutvikling, planlegging og samfunns- og miljøutfordringer innen byggingeniørens virksomhetsfelt - knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Videre skal studentene få en innføring i rettslære med vekt på forvaltningsrett, rettsreglene vedrørende fast eiendom og plan- og bygningsrett.

I tillegg skal studenten ha to samlinger. På første samling skal studentene få en innføring i programmering hvor de skal lære å bruke Mathlab. På den andre samlingen skal studentene få en innføring i tegning og modeller som planleggingsverktøy.

Innhold:

 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Arealforvaltning
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett, tingsrett, boligrett, eiendomsrett og allemannsrett
 • Plan- og bygningslov, naboloven, servituttloven og sameieloven
 • Naturmangfoldloven og kulturminnelov
 • Innføring i dataverktøyene Mathlab og BIM/DAK, samt datasikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Se sammenhenger mellom planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling.
 • Ha en grunnleggende forståelse av forvaltningens oppbygging, arbeidsoppgaver, praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger og god kjennskap til rettsreglene vedrørende fast eiendom.

Ferdigheter

 • Kunne jobbe i grupper og gjennomføre prosjektarbeid
 • Kunne analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske-, miljø- og samfunnsutfordringer
 • Løse praktiske juridiske problemstillinger og kunne svare på teoretiske spørsmål, innenfor emnets tema
 • Kunne bruke dataverktøy som Mathlab og BIM/DAK

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om og forståelse for prosjekt som arbeidsform
 • Ha et bevisst forhold til etikk, miljø, samfunn og rettslige utfordringer innenfor egen profesjon

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Gjennomføring av prosjektarbeid i grupper. Frivillige og obligatoriske skriftlige innleveringer

Obligatorisk læringsaktivitet

En gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent minst 2 av 3 individuelle praktikumsoppgaver i juridiske emner.

Godkjent en obligatorisk innlevering i mathlab.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 5 semester etter avlagt ordinær eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter).

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved eventuell kontinuasjonseksamen bestemmer emneansvarlig om skriftlig skoleeksamen skal erstattes av muntlig eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover

Flerspråklig ordbok (ikke synonymer, ikke juridisk ordbok eller lignende)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB001 - Rettslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING103 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • LEI100 - Innføring i eigedomsfaga - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING124 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING125 - Ingeniørfagleg innføringsemne for maskin og marinfag - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING126 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING127 - Innføring i ingeniørfagleg yrkesutøving og arbeidsmetodar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING100 - Ingeniørfagleg innføringsemne - Reduksjon: 5 studiepoeng