Hopp til innhald

ING171 Klassisk mekanikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Bevegelse langs en rett linje, bevegelse i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjoner, rotasjonsbevegelse og spinnsats. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan redegjøre for:

 • Kinematikk i to og tre dimensjoner.
 • Strukturen til newtonsk mekanikk.
 • Newtons lover og arbeid-energi-setningen for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bevaringslover som i forbindelse med kollisjoner for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Betingelsene som er knyttet til bruk av de ulike lovene og prinsippene.
 • Bruken av modeller og modellers gyldighetsområde.

Ferdigheter

Studenten kan gjennomføre:

 • Beregninger basert på den newtonske mekanikken for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk.
 • Laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og vitenskapelig rapportskriving.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig og muntlig.
 • Bruke verktøy fra fysikken til å finne svar på problemstillinger i andre teknologiske fag.
 • Gjenkjenne enkle fysiske lovmessigheter slik de kommer til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

2FY / Fysikk 1

3MX / R2

MAT110

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: To labøvelser gjennomført og godkjent. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidligere anses arbeidskrav 1 for oppfylt.

Arbeidskrav 2: Tre tester. Dette arbeidskravet gjelder for 2 semester. 

Arbeidskrav 3: To obligatoriske innleveringer. Dette arbeidskravet gjelder for 2 semester. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer.

Gradert karakter: A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING1008 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1030 - Fysikk for elektro - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1004 - Fysikk - Reduksjon: 5 studiepoeng