Hopp til innhald

ING2043 Branndynamikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Faget skal gi studentene grundig innsikt i kjemi, fysikk og fluidmekanikk for branner og vekselvirkninger med brannens nærmiljø. Introduksjon til brannårsaker, skadevirkninger av branner og mulige konsekvensreduserende tiltak inngår i faget.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten:

 • Kan analysere og bruke kjemiske reaksjoner i forbindelse med en brann, her under energiproduksjon, flammetemperatur og produkter fra brann.
 • Kan anvende teori om varmetransport, her under varmeledning, konveksjon og varmestråling i forbindelse med brann.
 • Kan redegjøre for brann som fenomen og kan beskrive fasene i en brann.
 • Kan redegjøre for og beregne hvordan en brann påvirkes av omgivelsene (røyklag, vegger og tak). Kunnskapen skal utvikles via teori og forsøk.
 • Kan redegjøre for og beregne røykproduksjon, røyksøyleteori og transport av røyk.
 • Kan redegjøre for og beregne antennelse, brennbarhetsgrenser og skadevirkning av røyk.
 • Kan redegjøre for om hvordan brann påvirker samfunnet via brannårsaker og brannstatistikk.
 • Har kjennskap til forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende.

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • beregne varmetransport gjennom konstruksjoner og mellom objekter
 • beregne brennbarhetsgrenser, flammetemperatur og antennelsestemperatur for væsker og gasser
 • vurdere og beregne en brannutvikling
 • beregne røykutvikling og røykspredning
 • beregne branners innflytelse på enkle konstruksjoner
 • måle branntekniske parametre som for eksempel temperatur, varmefluks og masse.
 • anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Presentere fagstoff, laboratorierapporter og måleresultat skriftlig.
 • Bruke dataverktøy for å utføre beregninger og presentere faglig stoff.
 • Via arbeidsformen i grupper reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø; Fysikk; Analyse og lineær algebra, Varme- og strømingslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Nei.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

 

Begge delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2034 - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2022 - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2010 - Branndynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • SIK201 - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SIK201S - Bridging course for Master in Fire Safety Engineering - summer course - Reduksjon: 5 studiepoeng