Hopp til innhald

ING4007 Industrial Fire Safety

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har fokus på bakenforliggende årsaker til storulykker, kunnskap om barrierer og tennkilder. Videre fokuserer emnet på hvordan man kan identifisere ulike farer og utrede sannsynlighet og konsekvens for disse.  Emnet har som mål å gi et godt grunnlag for de oppgaver ingeniører innen teknisk sikkerhet og risko møter i industrien.

Læringsutbytte

-      Kunnskaper

Kandidaten:

 • Kunnskap om ulike barrierer og barrierekvalitet over tid. Aktuelle barrierer kan være: aktiv brannbeskyttelse, passiv brannbeskyttelse, brannskiller, eksplosjonsskiller, deteksjon av utslipp og brann, prosessikkerhetsutstyr (PSV, BD, ESV), tennkildekontroll.
 • Kunnskap om mekanismer for ulike lekkasjer (gass og væske), branner og eksplosjoner, samt konsekvenser for mennesker og materielle verdier. Eksplosjoner inkluderer både deflagrasjon, detonasjon, BLEV og ¿boilover¿. Branner inkluderer både væske, jet og diffusbrann. Dette inkluderer kunnskap om å beregne tid til eskalering og sammenlikne med tid til evakuering for nødvendig sikkerhetsmargin/avstander og beregning av brann- og eksplosjonslaster, skadeomfang og eskalering. Kunnskaper om hendelser som har endret sikkerhets­nivået i prosessindustrien og fagområdets utvikling og kunnskap om nasjonale og internasjonale forskrifter og standarder innen området.
 • Kunnskap om hva som menes med ulike SIL- og AIL-nivå på utstyr og systemer.
 • Kunnskap om scenariobasert design (og/eller performance based design), grensesnitt design og drift.

- Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan analysere en konkret storulykke og uønskede hendelser, påvise funksjon og svikt i tekniske, menneskelige og organisatoriske barrierer.
 • Kan utføre dynamiske beregninger for vurdering av tid til brudd/svikt i prosess­utstyr og bærende struktur.
 • Kan utforme sikkerhetstekniske beslutningsunderlag basert på sannsynlighet og konsekvens, og kan bidra ved utforming av industrianleggs risiko- og beredskapsanalyser.
 • Kan identifisere risikotopper ved f.eks bruk av HAZID/HAZOP/LOPA og identifisere gap/nødvendig SIL-nivå.  Kunne forslå relevante kostnads­effektive tiltak evt inkludert i en ALARP vurdering.

- Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan behersker fagområdets vokabular (og vanlig benyttede forkortelser) og symboler og forstå anleggsdokumentasjon (P&ID, flytskjema og andre tegningstyper)
 • Kan formidle synspunkter om utfordringer man står ovenfor innen fagfeltet, redegjøre for status på forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet og bidra med nytenkning ved sikkerhetsmessige gjennomganger og identifisere tiltak for å minske (stor)ulykkesrisiko

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være basert på samlinger med forelesninger, regneøvelser, problembasert læring, gruppearbeid, evt bedriftsbesøk, selvstudium med veiledning

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: Deltaking på bedriftsbesøk til et industrianlegg.

Arbeidskrav 2: Deltagelse på presentasjoner av case-oppgaver.

Vurderingsform

Muntlig eksamen (60 %),

foregår ved at kandidaten trekker ett ark med spørsmål som danner grunnlag for den muntlige eksaminasjonen, som varer i 30 minutter. Kandidaten får 20 minutter til forberedelse av svar i enerom uten bruk av noen hjelpemidler. Kandidaten kan ta med notater fra forberedelsen til eksaminasjonen.

Oppgave (40 %)

 

Karakterskala A-E/F (stryk)

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING4002 - Sikkerheit i prosessdesign - Reduksjon: 10 studiepoeng