Hopp til innhald

MGBMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Innføring i mat og helse er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på kompetanseområdene kultur, forbruk og helse. 

I dette emnet legges det vekt på et helsefremmende kosthold, matkultur og på mat og måltiders betydning for utjevning av sosiale ulikheter i helse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om skolefagets historie
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter for mat og helse
 • har kunnskap om kulturelle variasjoner i mat og måltider
 • har kunnskap om ulike matlagingsmetoder
 • har kunnskap om matvaregrupper og bearbeiding av råvarer
 • har kunnskap om trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kunnskap om nasjonale kostanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kunnskap om sensorikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan anvende ulike matlagingsmetoder som formidler god smaksopplevelse
 • kan bruke grunnleggende ferdigheter i praktisk opplæring, tilpasset ulike elevers forutsetninger
 • kan vurdere nytten av forskningsbasert kunnskap i praktisk opplæring i mat og helse
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan se faget mat og helse i et samfunnsaktuelt perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse 
 • har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger
 • kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitalisert undervisning, webinar, digital veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. På fysiske samlinger vil praktisk kjøkkenarbeid ha fokus. 

Materialkostnader (kr. 500) og ekskursjoner (kollektiv transport) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvaretabellen til å vurdere næringsinnholdet i eget matinntak, eller næringsinnholdet i mat som lages i en praktisk kjøkkenleksjon, opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en akademisk tekst (2000 ord).
 • Arbeidskrav 2: Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere oppstart av en undervisningsøkt med fokus på matvaregruppe og matlagingsmetode, og som har overføringsverdi til grunnskolen på trinn 1-7. Undervisningsopplegget skal gjennomføres for medstudenter, og være forankret i 1-2 kompetansemål fra gjeldende læreplan i skolen.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjente før studenten kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler