Hopp til innhald

MGBMU241 Musikk 1, emne 2 - Eleven og den musikkulturelle konteksten

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Musikk 1 emne 2 er del av Musikk 1, 1.-7. trinn.

Emnet blir undervist som fag 4 i femte semester, og går parallelt med Musikk 1 emne 1.

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studentens musikalske og fagdidaktiske lærerferdigheter gjennom arbeid med musisering, lytting, skaping, musikkdidaktikk, musikkteknologi, folkemusikk, musikkhistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om estetiske og kreative læringsprosessar knytt til begynnaropplæring i musikk i grunnskolen
 • har grunnleggande kunnskap om og lytteerfaring i musikk frå ulike kulturar, sjangrar og historiske epokar og kan sette dette i sammenheng med grunnskolens musikkfag
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressursar for musikk og kan nytte dette i grunnskolens musikkfag
 • har grunnleggande kunnskap om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet og i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan improvisere og komponere med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy
 • kan leike til og med musikk og meistrar eit variert repertoar av songar, rim, regler, songleikar og dansar til bruk i musikkundervisning
 • kan utforme enkle musikkarrangement til bruk i musikkundervisninga
 • kan bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og vurderingsformer som bidrar til tilpassa musikkopplæring
 • meistrar ulike innfallsvinklar til begynnaropplæring og progresjon i musikkfaget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre heilskaplege undervisningsforløp og stimulere elevane si evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere fagleg samarbeid og legge til rette for musikkfagleg læring i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er ein fordel å ha praktisk erfaring med musikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktisk undervisning i hel klasse og grupper, gruppearbeid, ekskursjon og litteraturstudier. I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Kurs og overnatting er gratis, men studentene må beregne kostpenger (700) og reisekostnader. For studenter som ikke deltar, er det anledning til å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatoriske læringsaktiviteter

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatoriske. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte i disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

 • En skriftlig oppgave

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Praktisk eksamen. Planlegge og gjennomføre et musikkdidaktisk opplegg (varighet ca 30 min) med medstudenter eller elever. Forberedelsestid: se retningslinjer som foreligger ved eksamenstart.  Alle studenter må være til stede under gjennomføring av eksamen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler