Hopp til innhald

MGBSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 - Innføring i samfunnsfag 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og mellomtrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring, innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.  

Innhald i emnet er sentrale tema i kunnskapsområda historie, geografi og samfunnskunnskap. Det vert lagt vekt på korleis studenten ved hjelp av fagdidaktikk kan formidle desse tema i skulen.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap 
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet
 • har kunnskap om menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar 
 • har kunnskap om ideologiar, makt og politiske system 
 • har kunnskap om konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv 
 • har kunnskap om samspelet mellom befolkning, mobilitet og globalisering 

Dugleikar

Kandidaten

 • kan reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skulen 
 • kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikle grunnleggande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa 
 • kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar 
 • kan reflektere over planlegging, leiing og vurdering av læringsarbeid som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål  
 • har  overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert 
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over didaktiske spørsmål knytt til begynnaropplæringa på barne- og mellomtrinnet  

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppearbeid, individuelt arbeid, ekskursjonar og skriftleg arbeide.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuelt skriftleg arbeid på inntil 2000 ord.  
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag.
 • Forskningsseminar: Analysere og tolke vitenskapelige tekster. Faglærerne setter opp minst 3 tekster som studentene leser før diskusjon i grupper (faglærere er gruppeledere og studentene deltar i flere gruppediskusjoner).

Vurderingsform

Individuell skriftleg skoleeksamen, 6 timar.

Tid og stad for eksamen vert annonsert på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel