Hopp til innhald

MGBSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studiet skal gi studentene spesialpedagogisk kompetanse i møte med elevmangfoldet, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet. Emnet skal gi grunnleggende kunnskap på særlig to områder hvor elever kan oppleve ulike vansker: psykososial fungering og språk, lesing & skriving. Kvalitet i opplæringen, forebygging av vansker og tidlig innsats vil stå sentralt.

Studentene skal utvikle evnen til å oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap for å kvalitetssikre tiltak på individ og systemnivå. Ved hjelp av refleksjon og kritisk evne skal studentene lære å vurdere og endre pedagogisk praksis for å nå målene om utvikling av sosial kompetanse og bedre leseferdigheter hos elever på alle trinn, og gjennom det gi optimale betingelser for læring, utvikling og danning for alle.

Psykososial fungering:

 • Hva sier teori og forskning om aldersadekvat sosial kompetanse og betydningen av elevers læringsmiljø
 • Forskning knyttet til ulike psykososiale utfordringer og årsakene til disse
 • Forskningsbasert teori på forebygging og tiltak ut ifra alder.

Leseferdigheter:

 • Forskningsbasert teori om leseopplæring generelt og lesevansker spesielt
 • Kan gjenkjenne tilleggsvansker som kan opptre sammen med og påvirke leseferdigheter
 • Betydningen av lesingens visuelle og auditive elementer
 • Koplingen mellom språk og lesing
 • Dokumentert forskning på intensive pedagogiske tiltak på ulike trinn
 • Forskning på system- og individrettede tiltak

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • teori- og forskningsbasert kunnskap om sentrale tema innen utvikling av sosial kompetanse og lese- og skriveferdigheter på ulike alderstrinn
 • teori- og forskningsbasert kunnskap om uttrykksformer/tegn på utfordringer, mulige årsaker og ulike risiko- og ressursfaktorer for elevers psykososiale utvikling og leseferdigheter
 • kunnskap om relevant lovverk og gjeldene styringsdokumenter og prinsipper for det spesialpedagogiske virke
 • kjennskap til vitenskapelige metoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan se etter aktuell forskningsbasert teori
 • har utviklet kritisk refleksjon på forskningsbasert teori
 • har spesialpedagogisk innsikt og bevissthet om elevers muligheter
 • skal kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker og lesevansker
 • skal kunne hente frem relevante spesialpedagogiske tiltak, inkludert bruk av digitale verktøy/hjelpemidler

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kritisk kunne reflektere over egne holdninger, praksis og kommunikasjon ut fra forskningsteori
 • være nytenkende og innovativ innen det spesialpedagogiske fagområdet
 • kunne forbedre spesialpedagogisk praksis basert på vitenskapelige metoder og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på refleksjon knyttet til teori og praksis. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd. Forelesninger på campus, individuelt arbeid og studentstyrte kollokviegrupper og veiledning direkte, individuelt eller i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Muntlig framlegg
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, ca. 30 minutter.

Tid for eksamen blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler