Hopp til innhald

MGUMU131 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Musikk 1 emne 1 er del av Musikk 1, 5.-10. trinn. 

Det legges stor vekt på praktisk arbeid der de ulike delene av musikkfaget integreres. Det vil derfor være naturlig å arbeide med mange av de samme aktivitetene knyttet mot musisering, komponering og lytting i ulike emner.

Utvikling av studenten sine musikalske og fagdidaktiske ferdigheiter til bruk i grunnskulen gjennom opplæring i spill på instrument, samspill, sang, lytting og skaping samt praktisk og teoretisk musikkdidaktikk.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og kan sette dette i relasjon til grunnskulens musikkundervisning
 • har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggar for musikkopplæring, og om læreplanar i faget
 • har kunnskap om ulike omgrep og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk
 • har kunnskap om sang og musikalsk repertoar for mellom- og ungdomstrinn.
 • har kunnskap om stemmen og om ulike instrument til bruk i musikkundervisning i grunnskolen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måtar, kan akkompagnere, og kan uttrykke seg musikalsk på instrument og spille/synge sammen med elever og andre
 • har grunnleggande ferdigheiter og kompetansar i skulefaget musikk og kan relatere dette til grunnskolens praktiske hverdag
 • kan leie klassesang og prosessar i musisering, komponering og lytting

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over didaktiske samanhengar i musikkfaget
 • har innsikt i musikken si rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skulekvardagen og i eit samfunn prega av mangfald

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk musikalsk og metodisk aktivitet i hel klasse og i mindre grupper, forelesninger og litteraturstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatoriske læringsaktiviteter

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatoriske. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte i disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

 • Én musikalsk framføring
 • Én individuell skriftlig oppgave

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Praktisk eksamen med individuell vurdering. Semesterplanen vil gi utfyllende informasjon om eksamensformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler