Hopp til innhald

PL418 Reguleringsplanlegging

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

 • Reguleringsplanar som verktøy i fysisk planlegging.
 • Samråd og medverknad i planprosessar med vekt på private detalreguleringsplanar.
 • Analyse av planområde.
 • Planlegging av bustadområde .
 • Opplæring i GIS-LINE og utarbeiding av digitale plankart. 

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • Reguleringsplanar som verkty i fysisk planlegging
 • Planprosessar og ulike roller og aktørar
 • Krav til innhald og planframstilling
 • Krav til utforming av bustadområde

 

Ferdigheiter til å:

 • kunne gjennomføre ei analyse av planområdet som er tilpassa plansituasjonen.
 • kunne planlegge bustadområde
 • kunne utarbeide enkle reguleringsplanar
 • utarbeide digitale plankart ved bruk av GISLINE. 

 

Kompetanse:

 • Forstå og vurdere reguleringsplanar
 • Kunne delta og gje faglege innspel i planprosessar

Krav til forkunnskapar

sjå anbefalte forkunnskapskrav

Tilrådde forkunnskapar

Emnet  bygger på PL 417.   PL416 Landskapsanalyse og PL 412 Landskapsinngrep er tilrådd.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og øvingar. Praktisk prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Kurs i GISLINE og utarbeiding av digital plankart - individuell oppgåve.

Delta på oppstartsmøte for prosjektoppgåva. 

Godkjent arbeidskrav er ein føresetnad for å kunne gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Prosjektoppgåve i gruppe på 3 - 4 studentar.

Ved stryk eller forbetring av karakter kan gruppa levere omarbeidd oppgåve.

Karkaterskala A-E/F (stryk)

Hjelpemiddel ved eksamen

alt fagstoff som er gjennomgått, diitale kjelder og kartprogram

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • PL419 - Reguleringsplanar og analyser - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • PL433 - Innføring i arealplanlegging - Reduksjon: 4 studiepoeng