Hopp til innhald

BYG104 Bygningsfysikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger.

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Videre gis et grunnlag for prosjektering, oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima.

Innhold:

  • Konstruksjons- og byggdetaljløsninger
  • Varmetransport
  • Energikrav i byggteknisk forskrift
  • Simulering av inneklima og energibehov
  • Kriterier for lavenergi- og passivhus
  • Fukttransport og fuktsikkerhet
  • Stråling (radon, solstråling)
  • Inneklima
  • Ventilasjonsløsninger

Læringsutbytte

Kunnskaper: kjenne til grunnleggende bygningsfysiske sammenhenger og ha oversikt over relevante krav og kriterier i regelverket.

Ferdigheter: kunne dokumentere og utarbeide konstruksjonsløsninger som gir energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger .

Generell kompetanse: ha innsikt i en helhetlig prosjektering av energieffektive, fuktsikre og inneklimavennlige bygninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingstimer.

Obligatorisk læringsaktivitet

7 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

  • TOB011 - Energieffektive bygningar - Reduksjon: 5 studiepoeng