Hopp til innhald

KJE100 Generell kjemi

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten kunnskaper i grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper samt generelle ferdigheter for kjemisk laboratoriearbeid og analyse.

Innhold

 • Atomenes oppbygging og det periodiske system.
 • Kjemisk binding og molekylær geometri.
 • Navnsetting.
 • Fast stoff, væske og gassegenskaper.
 • Løsninger, konsentrasjonsenheter, fortynninger og kolligative egenskaper.
 • Arbeidsmiljøforhold ved omgang med kjemiske stoffer.
 • Målinger og signifikante siffer.
 • Reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger.
 • Kinetikk.
 • Kjernekjemi, bruk av isotoper og biologisk effekt av stråling.
 • Kjemisk likevekt.
 • Syre-base reaksjoner og bufferløsninger.
 • Fellingsreaksjoner og kopleksionreaksjoner.
 • Termodynamikk.
 • Red-oks reaksjoner, galvaniske celler, elektrolyse og korrosjon.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper Studenten

 • Kan beskrive oppbyggingen av det periodiske system.
 • Kan beskrive struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser, væsker og faste stoffer.
 • Kan beskrive hovedtypene av kjemiske reaksjoner.
 • Kan beskrive hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt.
 • Kan forklare begrepene entalpi, entropi, og fri energi og beskrive hvordan disse størrelsene gir sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt.
 • Kan forklare virkemåten til galvaniske celler og elektrolysekar.

Ferdigheter Studenten

 • Kan sette navn på enkle kjemiske forbindelser.
 • Kan balansere reaksjonslikninger.
 • Kan utføre støkiometriske beregninger og bestemme konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt.
 • Kan utføre grunnleggende beregninger innen reaksjonskinetikk, termodynamikk (entalpi, entropi og fri energi) og elektrokjemi (galvaniske celler og elektrolyse).
 • Kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr som vekter, pipetter og glass utstyr til å utføre enkle kjemiske reaksjoner og laboratorieforsøk, samt gjennomføre både kvalitative og kvantitative bestemmelser.
 • Kan vurdere og tolke resultatene fra laboratoriearbeid. 

Generell kompetanse Studenten

 • Kan samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid.
 • Ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av HMS-data, ROS analyser og fra laboratorieerfaring.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner. Regneøvelser, bruk av digitale læringsressurser og praktisk laboratoriearbeid. I tillegg til den praktiske utførelsen på laboratoriet må resultatark/rapporter innleveres eller quizer besvares.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Laboratoriekurs (9 øvelser)
 • HMS kurs

Godkjente arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med 2 deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i faget:

Del1: Praktisk del. Består av en vurdering av aktiviteten på laboratoriekurset (punktlighet, fokus på sikkerhet, krav til nøyaktig arbeid, rapportering). Denne vurderingen er ikke etterprøvbar, og vil være gyldig så lenge godkjenningen av laboratoriekurset er gyldig.

Del2: Skriftlig del. Består av en skriftlig flervalgstest) (2 timer) midt i semesteret + en skriftlig slutteksamen (4 timer). Flervalgstesten er frivillig. Den kan bare avlegges, og telle med i karakteren første gang en avlegger eksamen i dette faget.

Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende:

Del 1 teller 20% av sluttkarakter.

Del 2 teller 80% av sluttkarakter. Dersom flervalgstesten ikke er avlagt eller dersom flervalgstesten er avlagt, men resultatene fra denne er prosentvis dårligere enn resultatet på slutteksamen, beregnes bokstavkarakter på del 2 bare ut fra resultatet på slutteksamen. Dersom flervalgstesten er avlagt og resultatene fra denne er prosentvis bedre enn resultatet på slutteksamen, beregnes bokstavkarakter for del 2 på følgende måte: flervalgstesten teller 25% og slutteksamen teller 75%. For at flervalgstesten kan telle med må en imidlertid ha oppnådd et resultat på slutteksamen som tilsvarer bestått karakter (E eller bedre).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK001 - Generell og analytisk kjemi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING161 - Kjemi for ingeniørar - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING161D - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng