Hopp til innhald

MGBPP101 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1 - Pedagogikk og pedagogiske handlinger

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Profesjonsrettet pedagogikk beskriver og anvender prinsipper og strategier som bygger bro mellom teori og praksis for godt lærerarbeid og god undervisning. I faget vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, og videre legge et grunnlag for skolerelevante perspektiv med relevans for masterfaget. Faget tar for seg sentrale perspektiver om pedagogikk som fag og handlingsfelt, pedagogiske kommunikasjons- og handlingsformer, og god undervisning og den gode læreren. Målet med profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og fokusere på ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen.

Emnet er satt sammen av to delemner (emne 1 & 2) på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorientert og skolerelevant masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk.

Emne 1 gir innsikt i prinsipper for undervisningsutvikling som baserer seg på skolens aktuelle praksis. Du vil lære om fremgangsmåter som trengs for praktisk utvikling og forbedring av undervisningen - med utgangspunkt i det som skjer i praksis. Utgangspunktet vårt er at kvaliteten avhenger av hvordan lærere håndterer de didaktiske utfordringene som oppstår i undervisningspraksisen i samspillet med elevene. Det legges vekt på hvordan ulike didaktiske teorier fungerer, og drøfter hvordan didaktikk i et undervisnings- og opplæringsperspektiv fungerer som profesjonskunnskap.

Emnet tar opp følgende tema:

 • Uforutsigbarhet i undervisning fordi elever responder på forskjellige måter på det som skjer i klasserommet
 • Profesjonell og reflektert håndtering av pedagogiske dilemmaer i møte med elevene og ellers i læreryrket
 • Å møte elevmangfoldet blant elever på en profesjonell måte

Gjennom emne 1 er søkelys på å evaluere og justere egne handlinger for å utøve profesjonalitet. Denne kompetansen er viktig i en tid da en rekke ideer, konsepter, programmer og manualer møter og utfordrer skolen og lærerkollegiet. Ofte har disse konsepter blitt utviklet av andre aktører enn lærere: politikere, forskere og konsulenter.

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • klassiske handlingsbegreper innen ulike undervisningsmodeller
 • arbeidsmetodikk og tilpassede handlinger i ei mangfoldig elevgruppe
 • sentrale handlingsorienterte pedagogiske teorier for utviklingen av god lærerpraksis
 • praksis-teori diskursen og barrierer for god undervisning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • gjenkjenne profesjonsetiske dilemma i klasserommet
 • planlegge utviklingsarbeid i skolen med utgangspunkt i elevnære, forskningsbaserte metoder for endring
 • tolke pedagogiske teorier som er relevant for godt lærerarbeid og god undervisning

Generell kompetanse

Studenten skal evne:

 • å diskutere det uforutsette og improvisasjon for utviklingen av god praksis.
 • å vurdere hvordan utdanningspolitikk støtter/ hindrer utdanningspolitikk god pedagogisk praksis
 • å diskutere profesjonsrettede tema i et internasjonalt perspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning, og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger og studentaktive læringsformer, både i storsamlinger og i mindre grupper, på nett og på ulike campus og klasserom.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to muntlige og ett skriftlig arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i studentaktive seminarer, øvelser og arbeid i gruppe. Konkrete læringsaktiviteter i studiet, blir nærmere spesifisert i semesterplan

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler