Hopp til innhald

MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Profesjonsrettet pedagogikk beskriver og anvender prinsipper og strategier som bygger bro mellom teori og praksis for godt lærerarbeid og god undervisning.

I faget vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket, og videre legge et grunnlag for skolerelevante perspektiv med relevans for masterfaget.

Faget tar for seg sentrale perspektiver om: pedagogikk som fag og handlingsfelt, pedagogiske kommunikasjons- og handlingsformer, god undervisning og den gode læreren.

Målet med profesjonsrettet pedagogikk er å styrke praksisrelevant kompetanse og fokusere på ferdigheter som er viktige for å utøve lærerarbeid i skolen.

Emnet er satt sammen av to delemner (emne 1 & 2) på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorientert og skolerelevant masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk.

Emne 2 vil gi deg grunnleggende innsikt i gjennomføring av pedagogiske handlinger gjennom øvinger og improvisasjon i lærerrollen. Sentralt i emne står arbeidet med fordypningen. Studenten velger selv en faglig fordypning som hun/ han har særlig interesse for.

Emnet tar opp følgende tema:

 • den praktiske betydningen av læreryrkets ulike kunnskapsformer
 • praksisnære didaktiske prinsipp som middel til å definere din egen profesjonelle identitet
 • hvordan nasjonal - og internasjonale utdanningsdiskurs får konsekvenser for din undervisningspraksis.

I dette emnet velger studentene en faglig fordyping som utgjør ca. 70% av samlet omfang i emnet.

Studentene kan velge:

 • IKT i læring: omfatter kunnskap om og bruk av digital teknologi i undervisning og annet læringsarbeid.
 • Utforskende og god undervisning: tematiserer hvordan kan lærere utvikle og praktisere god undervisning. F.eks. på bakgrunn av elevens tilbakemeldinger
 • Demokrati, deltakelse og mangfold: tar for seg hvordan man som lærer kan jobbe med elevers medbestemmelse og aktiv deltakelse i klasserommet.
 • Utviklings- og endringsprosesser i skolen: utvikler bred innsikt i pedagogikk rettet mot ledelse av endringsarbeid, innovasjon og veiledning.
 • Estetiske læreprosesser: omfatter skapende, kreative og utforskende tilnærmingsmåter til undervisning og læring i alle fag og på tvers av fag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale didaktiske prinsipp som redskap for utvikling av god undervisning
 • hvordan internasjonal utdanningspolitikk påvirker læring og undervisning
 • iverksette endringsprosesser med basis i undervisningsmodeller

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • forklare hvordan egen praksis blir påvirket av utdanningspolitikk
 • anvende didaktiske prinsipp i planlegging av god undervisning
 • diskutere fagorienterte utfordringer i ditt fordypningstema

Generelle kompetanser

Studenten skal evne:

 • å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere egen praksis
 • å formulere og reflektere over grunnleggende pedagogiske dilemma
 • å skille mellom pedagogisk-politiske hverdagsideer og empirisk forskning om god undervisning

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning, og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger og studentaktive læringsformer, både i storsamlinger og i mindre grupper, på nett og på ulike campus og klasserom. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har 2 skriftlige og ett muntlig arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i gruppe og læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplan

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsform

Semesteroppgave. En akademisk rapport, 5000 ord. +/- 10%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler