Hopp til innhald

MGBSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studiet skal gi studentene spesialpedagogisk kompetanse i møte med elevmangfoldet, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet. Emne 1, Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, omhandler sentrale begrep som inkludering, normalitet, avvik, tidlig innsats og kartlegging. Emnet presenterer ulike faglige perspektiv og skal gi innsikt i spesialpedagogisk arbeidsgang i skolen ut fra aktuelle lover og styringsdokument. Emnet inneholder også en kort innføring i de to hovedtemaene for emne 2; psykososial fungering og språk, lese- og skrivevansker.

Studiet vil fokusere på kvalitet i opplæringen og læringsmiljøet, og spesialpedagogens rolle i dagens skole. I studiet sees teori, forskning og praksis i sammenheng og danner grunnlaget for at studenten skal utvikle et faglig blikk på utfordringer og muligheter i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om innholdet i sentrale spesialpedagogiske begrep og prinsipper
 • kjenner til ulike perspektiv på utvikling av vansker, og kan se disse i sammenheng med tiltak på individ- og systemnivå
 • har innsikt i spesialpedagogisk arbeidsgang, relevant lovverk og tverrfaglig samarbeid
 • ha kunnskap om betydningen av observasjon, kartlegging og tidlig innsats
 • har en viss innsikt i barn og unges psykososiale utvikling, språkutvikling og lese- og skriveutvikling og ulike vansker som kan oppstå på disse områdene

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt innhold i faglitteratur knyttet til relevante spesialpedagogiske tema, kunne formidle og delta i faglig samtale med andre om dette
 • kan ta i bruk noen former for observasjon og kartlegging, og bruke dette som grunnlag for refleksjon rundt elevers læring og fremgang
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak, inkludert digitale verktøy
 • kan legge til rette for en praksis som bygger på elevers ressurser og muligheter, og som bidrar til elevmedvirkning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over egne holdninger, kommunikasjon og handlinger ut fra teori og etisk bevissthet
 • har god forståelse for samspill og dilemma mellom spesialundervising og ordinær opplæring både på individ- og systemnivå
 • kan kritisk reflektere over spesialpedagogisk praksis med utgangspunkt i forskning, etikk og lovverk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ha gjennomført første og andre studieår i den 5-årige lærarutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på drøfting og refleksjon knyttet til teori og praksis. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd. Forelesninger og gruppearbeid på campus, individuelt arbeid, studentstyrte kollokviegrupper og veiledning individuelt eller i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

To arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuell skriftlig oppgave
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet.

Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler