Hopp til innhald

MGBSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese-, og skrivevansker

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal i dette emnet videreutvikle sin spesialpedagogiske kompetanse i møte med elevmangfoldet. Emnet skal gi mer inngående kunnskap om utvikling og risiko på to hovedområder: 1) Psykososial fungering og 2) Språk-, lese- og skrivevansker. Innenfor disse to hovedområdene får studentene kunnskap om ulike forståelsesmåter og sentrale begrep, tidlige tegn/identifikasjon, betydningen av observasjon og kartlegging, samt tilrettelegging på individ- og systemnivå. 

Studentene skal også få innsikt i komorbiditet og mulige sammenhenger mellom sosiale og faglige vansker, samt hvordan tidlig innsats og internt og eksternt samarbeid kan forebygge og avhjelpe vansker. 

På bakgrunn av nyere forskning, faglitteratur og refleksjon over sammenhengen mellom teori og praksis skal studentene få trening i å vurdere pedagogisk praksis og se muligheter for endring. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende  læringsutbytte:

Kunnskap:  

 • Har grunnleggende innsikt i ulike sider ved barn og unges psykososiale utvikling, språkutvikling og lese- og skriveutvikling 
 • Har kunnskap om ulike psykososiale vansker, mulige årsaker og ulike risiko- og ressursfaktorer, identifisering og tilrettelegging på individ- og systemnivå 
 • Har kunnskap om språk-, lese- og skrivevansker, mulige årsaker og ulike risiko- og ressursfaktorer, identifisering og tilrettelegging på individ- og systemnivå  
 • Har kjenneskap til sammenhengen mellom læringsmiljø, psykososiale vansker, språk-, lese- og skrivevansker, samt komorbiditet og tilleggsvansker.  

Ferdigheter:

 • kan identifisere og vurdere tegn og risikofaktorer for utvikling av utrygge læringsmiljø, psykososiale vansker, språk-, lese- og skrivevansker, samt komorbide tilstander 
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak (inkludert bruk av relevante digitale verktøy) i samarbeid med andre  
 • kan bruke forskingsbasert kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger 

Generell kompetanse:

 • kan kritisk reflektere over hvordan vi forstår vansker som kan oppstå innenfor områdene psykososial utvikling og språk, lesing og skriving.  
 • har forståelse for dilemma, utfordringer og muligheter i skolens arbeid med å tilby en inkluderende opplæring for elever på 1-7 trinn  

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført første og andre året i den 5 årige lærarutdanninga

Undervisnings- og læringsformer

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på refleksjon knyttet til teori og praksis. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd. Forelesninger på campus, individuelt arbeid og studentstyrte kollokviegrupper, samt veiledning individuelt eller i grupper. Undervisninga kan også bli gjennomført digitalt. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen: 

 • Muntlig framlegg 
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart. 

Vurderingsform

Individuell semesteroppgave.

Oppgaven skal være på 4000 ord (pluss/minus 10%).

Tid for innlevering av eksamen blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Retningslinjer for innlevering av ny eksamen 

Studenter som får ikke bestått på eksamen har anledning til å levere forbedret versjon av oppgaven en gang. Dersom det blir stryk igjen må studenten skrive en helt ny oppgave neste gang, med ny problemstilling etter godkjenning fra emneansvarlig.  

Studenter som har bestått, men ønsker å melde seg opp til ny, utsatt eksamen, kan levere eksamensoppgave bygget på samme problemstilling på nytt en gang, forutsatt at det blir henvist til egen tidligere eksamen (for å unngå plagiering). Studenten kan også velge å skrive en helt ny oppgave, forutsatt at ny problemstilling blir godkjent av emneansvarlig.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler