Hopp til innhald

MGUPR101 Praksis 1. år, 30 dager

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er første praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen.

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse. Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieåra er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10.

I første praksisår er fokus rettet mot lærerrollen.

Tema som kan brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene: estetiske læreprosesser, profesjonsetikk, medborgerskap, begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om elevenes utvikling og forutsetninger for læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og analysere data fra systematisk observasjon
 • kan alene og sammen med andre lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan samhandle med elever, lærerkollegaer og medstudenter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i drøfting og refleksjon over egen læreridentitet og utvikling av lærerprofesjonalitet
 • har innsikt i betydningen av kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har kunnskap til å opptre profesjonelt i møte med alle elever
 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg på grunnlag av teori om læring og undervisning
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvaret, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk å gjennomføre 30 dager praksis
 • Det er obligatorisk å delta på profesjonsdager. Studenter må ha 80 % fremmøte.
 • Det er obligatorisk fremmøte til praksisforberedende møter/undervisning.
 • Egne læringsmål: Studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole.
 • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
 • Selvevaluering: Studenten skal skrive en selvevaluering underveis i praksisåret og ved avslutning av praksisperioden.
 • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperioden.

Vurderingsform

30 dager praksis: 3 dager observasjonspraksis og 27 dager ordinær praksis.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.